Alma Talentin tunnuslukuopas

Oma­va­rai­suusas­te-%

Mitä oma­va­rai­suusas­te­pro­sent­ti tarkoittaa

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi yrityksen omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu.

Laskusääntö

  • Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma - tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut)
  • Omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero verovelalla vähennettynä + oman pääoman ehtoiset pääomalainat osittain*
  • *) Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan pääomalainaa oikaistaan omaan pääomaan vain siihen määrään asti, että sidottu oma pääoma tulee katetuksi. Muu osa pääomalainasta jätetään vieraaseen pääomaan.

Katso lisää taseen loppusumma.

Tulkinta

Taseen omat varat muodostavat yrityksessä puskurin mahdollisia tappioita vastaan. Omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa. Mikäli tappiopuskurit laskevat liian alhaisiksi, niin yksikin huono vuosi saattaa kaataa yrityksen. Yritys tulee toimeen myös matalalla omavaraisuudella, mikäli sen kannattavuus on kohtuullinen ja vakaa, eikä tappioita synny. Matala omavaraisuusaste sisältää kuitenkin suuren riskin, mikäli kannattavuus jostakin syystä heikkenee. Tästä syystä yritysten on syytä pitää riittävän suurta turvallisuuspuskuria mahdollisten huonojen vuosien varalle.

Korkean omavaraisuusasteen yrityksellä on myös selvästi suurempi liikkumavapaus, kuin heikon omavaraisuuden omaavalla yrityksellä, sillä sen riippuvuus suhdanteista ja muista toimintaympäristön muutoksista on vähäisempi. Mikäli esim. kilpailutilanne kiristyy, kestää korkean omavaraisuuden yritys heikentynyttä kannattavuutta paremmin ja pidempään, kuin heikomman omavaraisuuden omaava yritys. Taantuman aikana ensimmäisinä vaikeuksiin ajautuivat yleensä yritykset, joiden omavaraisuusasteet ovat kilpailijoitaan matalammat.

Omavaraisuusaste on tavallisesti riippuvainen yrityksen iästä. Nuori yritys on usein velkaantuneempi kuin alalla pitempään toimineet yritykset.

Oma­va­rai­suusas­teen viitteelliset ohjearvot ovat:

Erinomainenyli 50%
Hyvä35-50%
Tyydyttävä25-35%
Välttävä15-25%
Heikkoalle 15%

Huomioitavaa

Yrityksen taseissa käyttöomaisuuden käyvät arvot saattavat joskus poiketa selvästi omaisuuden tasearvoista. Tällöin taseesta laskettu omavaraisuusaste saattaa näyttää joko liian heikolta tai hyvältä.

Tase kuvaa vain yhden päivän tilannetta. Mikäli tilinpäätösajankohta ajoittuu epänormaaliin tasetilanteeseen esim. varastojen arvo tai velat on normaalia suuremmat, niin omavaraisuusaste voi saada normaalia heikompia arvoja.

Joissain yhtiömuodoissa (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) omistaja on laajalti henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen toiminnasta ja veloista. Tällöin suoraan taseesta laskettu omavaraisuusaste ei ole välttämättä riittävä. Rahoitusrakennetta tarkasteltaessa on tällöin huomioitava myös yrittäjän yksityiset varat ja velat.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.