Alma Talentin tunnuslukuopas

Net­to­ra­hoi­tus­ku­lut / käyttökate -%

Mitä net­to­ra­hoi­tus­ku­lut / käyt­tö­ka­te­pro­sent­ti tarkoittaa

Nettorahoituskulut / käyttökate -% kertoo, kuinka suuri osa yrityksen käyttökatteesta kuluu vieraan pääoman rahoittajille juoksevina rahoituskuluina.

Laskusääntö

  • 100 x nettorahoituskulut / käyttökate
  • Tunnuslukua laskettaessa käyttökatteen tulee olla positiivinen

Katso myös nettorahoituskulu sekä käyttökate.

Tulkinta

Tunnusluku mittaa rahoittajille menevää osaa käyttökatteesta. Käyttökatteella yrityksen tulisi pystyä rahoittamaan korkokulujen lisäksi mm. lainojen lyhennykset, verot ja osingot sekä varata varoja investointeihin ja yrityksen muuhun kehittämiseen. Nettorahoituskulujen osuus käyttökatteesta ei saisi kohota liian korkeaksi.

Tunnusluku saa negatiivisen arvon, jos nettorahoituskulujen määrä (rahoituskulujen ja rahoitustuottojen erotus) on negatiivinen, eli kun rahoitustuotot ovat rahoituskuluja suuremmat.

Jos yrityksen käyttökate on negatiivinen, tunnusluvulle ei löydy järkevää tulkintaa.

Net­to­ra­hoi­tus­ku­lut/käyttökate -%:n viitteelliset ohjearvot ovat:

Hyväalle 20%
Tyydyttävä20-29%
Välttävä30-39%
Heikko40% tai yli

Huomioitavaa

Suuret investoinnit, jotka ovat sitoneet yrityksen pääomia, mutta eivät ole ehtineet tuottaa tilikaudella tuloa, voivat aiheuttaa ongelmia tunnusluvun kehityksen arviointiin.

Tunnusluvun vertailtavuutta eri yritysten kesken saattaa heikentää se, että aina ei ole käytettävissä luotettavaa tietoa yrityksen taseen vieraan pääoman jakamiseksi korolliseen ja korottomaan osaan.

Yrityksen taseen pääoma-arvot ovat osin historiallisia, eivätkä ne välttämättä kuvaa täysin yritykseen sitoutunutta omaa pääomaa.

Tilinpäätösajankohtana sitoutunut pääoma ei välttämättä kuvaa yrityksen toimintaa sitoutunutta keskimääräistä pääomaa. Tunnusluvun pääomana tulisi käyttää sitä pääomaa, jonka avulla tulos on saavutettu.

Pienet pääomat saattavat joskus kasvattaa pääoman tuoton korkeaksi, vaikka euromääräinen tulos on vähäinen. Luvun rinnalla on hyvä tarkastella myös yrityksen tuloksen euromääräistä tasoa.

Joskus myös tappiollisen tuloksen tehneet yritykset saattavat saada hyviä pääoman tuoton arvoja. Tämä voi johtua tuloslaskelman suurista rahoituskuluista tai veroista, jotka lisätään tulokseen tuottoa laskettaessa. Käytännössä tällöin rahoittajille ja/tai verottajalle on mennyt koko yrityksen tulos, eikä omistajille ole jäänyt siitä mitään.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.