Alma Talentin tunnuslukuopas

Net­to­vel­kaan­tu­mi­sas­te-% (Net Gearing)

Mitä net­to­vel­kaan­tu­mi­sas­te­pro­sent­ti eli Net Gearing tarkoittaa

Nettovelkaantumisaste kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta. Tunnusluku mittaa yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Nettovelka saadaan kun korollisista veloista vähennetään likvidit rahavarat. Luku kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittamien omien pääomien ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde.

Tunnusluku voidaan laskea myös niin, että likvidejä rahavaroja ei vähennetä korollisista veloista. Näin lasketun tunnusluvun yhteydessä lienee selvintä käyttää termiä "Gearing".

Laskusääntö

  • Nettovelkaantumisaste-% = 100 * (korolliset velat - likvidit rahavarat ) / omat varat
  • Omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero verovelalla vähennettynä + oman pääoman ehtoiset pääomalainat osittain*
  • *) Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan pääomalainaa oikaistaan omaan pääomaan vain siihen määrään asti, että sidottu oma pääoma tulee katetuksi. Muu osa pääomalainasta jätetään vieraaseen pääomaan
  • Jos omat varat ovat negatiiviset on tunnusluvun arvo aina suuri

Katso myös Yritystutkimus ry.

Tulkinta

Mitä korkeampi tunnusluvun arvo on, sitä korkeampi on myös yrityksen velkaantuneisuus. Korkea velkaantuneisuus on riskitekijä, joka rajoittaa yrityksen kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. Korkean velkaantuneisuutensa vuoksi yritys ei saa välttämättä rahoittajilta lisälainaa esim. kasvun rahoittamiseksi. Mitä korkeammaksi tunnusluvun arvo nousee, sitä heikommat mahdollisuudet yrityksellä on saada rahoittajilta lisärahoitusta.

Kun tunnusluvun arvo on 100, tarkoittaa se käytännössä sitä, että yrityksen omistajien ja rahoittajien pääomapanokset ovat yhtä suuret. Tällöin yrityksen rahoitustilannetta voidaan pitää vielä jokseenkin tasapainoisena.

Mikäli tunnusluvun arvo on negatiivinen, on yritys käytännössä nettovelaton. Tällöin korollista velkaa ei ole, tai ne voidaan maksaa takaisin yrityksen kassavaroista.

Tunnusluvun viitteelliset ohjearvot ovat:

Tunnusluku soveltuu mittariksi myös eri toimialojen yritysten väliseen vertailuun.
Erinomainenalle 10%
Hyvä10-60%
Tyydyttävä60-120%
Välttävä120-200%
Heikkoyli 200%

Matala nettovelkaantumisaste ei välttämättä takaa yrityksen rahoitusmahdollisuuksia. Rahoittajat arvioivat tarkkaan myös lainanhakijan lainanhoitokykyä, eli pystyykö hakija selviytymään tulevilla tuloillaan lyhennyksistä ja koroista sovittujen lainaehtojen mukaisesti. Myös lainoille annettavilla vakuuksilla on suuri merkitys lainansaannin kannalta.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.