Alma Talentin tunnuslukuopas

Investointien tu­lo­ra­hoi­tus­pro­sent­ti

Mitä investointien tu­lo­ra­hoi­tus­pro­sent­ti tarkoittaa

Investointien tulorahoitusprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen investoinneista on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sisältäen kertaluonteiset erät). Loppuosa tilikauden investoinneista katetaan joko omalla tai vieraalla pääomalla.

Laskusääntö

  • Investointien tulorahoitus-% = 100 x ( kokonaistulos + poistot ) / ( investointimenot + investoinnit muihin sijoituksiin ja saamisiin )

Katso myös kokonaistulos.

Tulkinta

Kokonaistulos sisältää myös kertaluonteiset ja satunnaiset tuotto- ja kuluerät. Tunnusluku mittaa varsinaisen toiminnan ja satunnaisten tuottojen riittävyyttä investointimenoihin.

Säilyttääkseen rahoitusrakenteensa yrityksen tulisi pystyä kattamaan osa investointitarpeestaan tulorahoituksellaan. Mikäli siihen ei pystytä, yritys velkaantuneisuus kasvaa tai yritys joutuu käyttämään pääomiaan investointeihin.

Huomioitavaa

Tunnusluvun vuosittaiset heilahtelut voivat olla suuria, sillä sekä tulorahoitus että investoinnit voivat vaihdella huomattavasti vuosittain. Taseesta laskettuna investoinnit ovat usein nettoinvestointeja ja laskentatapa voi olla epätarkka.

Tunnusluvun osoittajassa voidaan käyttää myös puhtaasti kassavirtapohjaista rahoitusjäämää.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.