Alma Talentin tunnuslukuopas

Vieraan pääoman ta­kai­sin­mak­suai­ka

Mitä vieraan pääoman ta­kai­sin­mak­suai­ka tarkoittaa

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika mittaa yrityksen velanhoitokykyä. Tunnusluvussa yrityksen varsinaisen toiminnan tulorahoitus suhteutetaan korollisten velkojen määrään. Tunnusluku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys pystyisi maksamaan pois korolliset velkansa, mikäli nykyisen tasoinen tulorahoitus käytettäisiin kokonaisuudessaan velkojen takaisinmaksuun.

Laskusääntö

  • Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (vuosina) = korollinen vieras pääoma kauden lopussa / rahoitustulos (12 kk)
  • Mikäli tulorahoitus on negatiivinen on tunnusluvun arvo aina heikko

Katso myös rahoitustulos.

Tulkinta

Yleisen vertailupohjan tunnusluvun arvolle saa yritysten markkinoilta saamien lainojen keskimääräisistä laina-ajoista. Mikäli tunnusluvun arvo venyy kovin pitkäksi esim. yli 10 vuotta, niin yhtiön velanhoitokykyä voidaan pitää jo melko heikkona. Tunnuslukua tulkittaessa on huomioitava, että tulorahoitusta voi vain harvoin käyttää kokonaisuudessaan lainojen lyhennyksiin, sillä ainakin osa korvausinvestoinneista joudutaan yleensä rahoittamaan tulorahoituksella.

Tunnusluvun viitteelliset ohjearvot ovat:

Luku soveltuu myös eri toimialojen yritysten väliseen vertailuun.
Erinomainenalle 1 vuosi
Hyvä1-3 vuotta
Tyydyttävä3-5 vuotta
Välttävä5-10 vuotta
Heikkoyli 10 vuotta

Tunnusluvun vuosittainen heilahtelu on tavallista, sillä yrityksen tulorahoitus saattaa vaihdella vuosittain. Mikäli tunnusluvun arvo on vuodesta toiseen korkea, kertoo se heikosta velanhoitokyvystä. Luotettavamman kuvan velanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolta.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.