Alma Talentin tunnuslukuopas

Rahoituskulujen hoitokate

Mitä rahoituskulujen hoitokate tarkoittaa

Tunnusluvun ideana on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen käytettävissä oleva tulorahoituksen määrä vieraasta pääomasta tilikaudella maksettavien korkojen määrään. Rahoituskulujen hoitokate kertoo, kuinka monta kertaa yritys olisi pystynyt maksamaan vieraasta pääomasta aiheutuneet juoksevat kulut varsinaisen toiminnan tuottamalla tulorahoituksellaan.

Laskusääntö

  • Rahoituskulujen hoitokate = ( rahoitustulos + rahoituskulut ) / Rahoituskulut

Katso myös rahoitustulos.

Tulkinta

Tunnusluvun osoittaja sisältää yrityksen varsinaisen toiminnan tulorahoituksen ennen rahoituskulujen maksua ja nimittäjässä on vastaavasti yrityksen rahoituskulut. Tunnusluvun arvon jäädessä alle yhden ei yritys ole kyennyt suoriutumaan tulorahoituksellaan juoksevista rahoituskuluistaan. Tällöin yritys on tavallisesti joutunut paikkaamaan tulorahoituksensa alijäämää, joko vieraalla / omalla pääomalla tai likviditeettireservejään purkamalla.

Yrityksen tulorahoitus saattaa vaihdella vuosittain, joten yksittäisten tilikausien sijaan on hyvä tarkastella tunnuslukua useamman vuoden jaksolta, jolloin saadaan kuva yrityksen tulorahoituksen tasosta ja juoksevien rahoituskulujen hoitokyvystä.

Huomioitavaa

Tunnusluku ei ota huomioon sitä, että yrityksen tulisi pystyä kattamaan tuloksestaan myös lainojen lyhennyksiä, investointeja ja osingonjakoa. Tunnusluvun arvo voi vaihdella vuosittain huomattavasti johtuen esimerkiksi muutoksista yrityksen liikevaihdossa, kannattavuudessa tai poikkeuksellisissa erissä. Rahoituskulujen hoitokate ei myöskään huomioi kaikkia lainojen maksuun käytössä olevia rahoituslähteitä, kuten aikaisempina tilikausina kertyneitä rahoitusvaroja tai satunnaisia tuottoja.

Rahoitustuloksen sijasta tunnusluvun osoittajassa voidaan käyttää myös puhtaasti kassavirtapohjaista rahoitusjäämää.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.