Alma Talentin tunnuslukuopas

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROCE)

Mitä sijoitetun pääoman tuottoprosentti eli ROCE tarkoittaa

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tilinpäätösanalyysin tuottamista tunnusluvuista. Se mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle

Laskusääntö

  • Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin
  • Sijoitettu pääoma = oma pääoma + korolliset velat
  • Mikäli kyseessä on normaalista 12 kuukaudesta poikkeava tilikauden pituus, niin kaavan tulos jaetaan tilikauden pituudella ja kerrotaan 12:lla ennen tunnusluvun laskentaa
  • Sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona
  • Mikäli yrityksen oma pääoma on negatiivinen, niin sijoitettu pääoma on aina vähintään korollisen velan suuruinen

Katso myös nettotulos.

Tulkinta

Sijoitetun pääoman tuotossa yrityksen tulos on suhteutettu sen saamiseksi tarvittuihin resursseihin eli yrityksen sitomaan pääomaan. Sijoitetun pääoman vähimmäistuottona on pidetty yrityksen vieraalle pääomalleen maksamaa korkoa. Omalle pääomalle ja lainapääomalle tulisi saada vähintään rahamarkkinoilla vallitsevan korkotason mukainen tuotto. Tavallisesti oman pääoman sijoittajat vaativat kuitenkin korkeampaa tuottoa riskisille oman pääoman sijoituksilleen, kun vakuudellisen korollisen lainapääoman antajat.Tämän vuoksi hyvällä kannattavuustasolla toimivan yrityksen sijoitetun pääoman tuoton tulisi nousta selvästi lainakorkoja suuremmaksi.

Tunnusluku soveltuu mittariksi myös eri toimialojen yritysten väliseen vertailuun.

Sijoitetun pääoman tuoton viitteelliset arvot ovat:

Erinomainenyli 15%
Hyvä10-15%
Tyydyttävä6-10%
Välttävä3-6%
Heikkoalle 3%

Huomioitavaa

Suuret investoinnit, jotka ovat sitoneet yrityksen pääomia, mutta eivät ole ehtineet tuottaa tilikaudella tuloa, voivat aiheuttaa ongelmia tunnusluvun kehityksen arviointiin.

Tunnusluvun vertailtavuutta eri yritysten kesken saattaa heikentää se, että aina ei ole käytettävissä luotettavaa tietoa yrityksen taseen vieraan pääoman jakamiseksi korolliseen ja korottomaan osaan.

Yrityksen taseen pääoma-arvot ovat osin historiallisia, eivätkä ne välttämättä kuvaa täysin yritykseen sitoutunutta omaa pääomaa.

Tilinpäätösajankohtana sitoutunut pääoma ei välttämättä kuvaa yrityksen toimintaa sitoutunutta keskimääräistä pääomaa. Tunnusluvun pääomana tulisi käyttää sitä pääomaa, jonka avulla tulos on saavutettu.

Pienet pääomat saattavat joskus kasvattaa pääoman tuoton korkeaksi, vaikka euromääräinen tulos on vähäinen. Luvun rinnalla on hyvä tarkastella myös yrityksen tuloksen euromääräistä tasoa

Joskus myös tappiollisen tuloksen tehneet yritykset saattavat saada hyviä pääoman tuoton arvoja. Tämä voi johtua tuloslaskelman suurista rahoituskuluista tai veroista, jotka lisätään tulokseen tuottoa laskettaessa. Käytännössä tällöin rahoittajille ja/tai verottajalle on mennyt koko yrityksen tulos, eikä omistajille ole jäänyt siitä mitään.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.