Alma Talentin tunnuslukuopas

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

Mitä oman pääoman tuottoprosentti eli ROE tarkoittaa

Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista. Luku kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana.

Laskusääntö

  • Oman pääoman tuotto-% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin
  • Mikäli kyseessä on normaalista 12 kk poikkeava tilikausi, niin nettotulos jaetaan tilikauden pituudella ja kerrotaan 12 ennen tunnusluvun laskentaa
  • Laskentakaavan oma pääoma on tilikauden alun ja lopun keskiarvo.

Katso myös nettotulos.

Tulkinta

Yrityksen oma pääoma koostuu omistajien alkuperäisistä pääomasijoituksista sekä heidän yritykseen jättämistään voitoista. Oman pääoman tuottotaso määräytyy pitkälti omistajien asettamien tuottovaatimusten mukaan. Yrityksen on lähtökohtaisesti pystyttävä aikaansaamaan riittävää tuottoa vieraan pääoman lisäksi myös omalle pääomalle.

Oman pääoman riskisyyden vuoksi tulisi oman pääoman tuoton nousta aina markkinoilta saatavan riskittömän sijoituksen tuottoa korkeammaksi. Riskittömänä tuottona pidetään tavallisesti valtion joukkovelkakirjalainojen tuottotasoa. Koska kyseessä on oman pääoman ehtoinen sijoitus riskialttiiseen yritystoimintaan, niin riskittömään tuottoon tulee lisätä riskin määrää kuvaava riskilisä. Mitä riskisemmästä yrityksestä on kysymys, sitä suurempi tulee riskilisän ja oman pääoman tuottotason olla.

Oman pääoman tuoton viitteelliset arvot ovat:

Tunnusluku soveltuu mittariksi myös eri toimialojen yritysten väliseen vertailuun.
Erinomainenyli 20%
Hyvä15-20%
Tyydyttävä10-15%
Välttävä5-10%
Heikkoalle 5%

Huomioitavaa

Suuret investoinnit, jotka ovat sitoneet yrityksen pääomia, mutta eivät ole ehtineet tuottaa vielä tuloa voivat aiheuttaa ongelmia tunnusluvun kehityksen arviointiin.

Yrityksen taseen pääoma-arvot ovat osin historiallisia, eivätkä ne välttämättä kuvaa yritykseen sitoutunutta omaa pääomaa. Jotta saataisiin totuudenmukaisempi kuva oman pääoman tuotosta, tulisi taseen pääomat mahdollisuuksien mukaan arvostaa käypään arvoon, mikä käytännössä on kuitenkin hankalaa.

Pienet omat pääomat voivat joskus kasvattaa oman pääoman tuoton korkeaksi, vaikka euromääräinen tulos on hyvinkin niukka. Luvun rinnalla on hyvä tarkastella myös yrityksen nettotuloksen euromääräistä tasoa.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.