Alma Talentin tunnuslukuopas

Käyttökate-%

Mitä käyt­tö­ka­te­pro­sent­ti tarkoittaa

Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Käyttökate kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut.

Laskusääntö

  • Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
  • Käyttökate-% = 100 * käyttökate/liikevaihto

Katso myös liiketulos sekä liikevaihto.

Tulkinta

Käyttökatteelle ja käyttökateprosentille ei voida antaa yleispäteviä ohjearvoja. Sen taso riippuu pitkälti yrityksen toimialasta ja pääomarakenteesta. Käyttökatteen riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen rahoituskulujen, käyttöomaisuuden poistovaatimusten ja voitonjakotavoitteen suuruus.

Käyttökatteella kannattavuutta arvioitaessa keskeisessä asemassa ovat käyttökate-%:in vertailu toimialalukuihin, useamman vuoden katekehitys sekä käyttökatteen riittävyys lainanhoitokulujen, verojen, investointien ja voitonjaon näkökulmasta.

Huomioita

Käyttökateprosentin suuruuteen ja kehitykseen vaikuttaa usein yrityksen toimialan kilpailutilanne sekä toiminnan luonne. Esim. tukkukauppaa harjoittavalla yrityksellä 5 prosentin käyttökatetta voidaan pitää varsin hyvänä, kun taas konepajateollisuudessa hyvä taso on lähempänä 20 prosenttia.

Käyttökatteen vertailukelpoisuutta heikentää usein se, että yritykset joko omistavat tai vuokraavat tuotantovälineitään. Mikäli yritys on vuokrannut tuotantovälineitään, kohdistuu kulu käyttökatteen yläpuolelle vuokrakuluihin, kun taas omistetuista tuotantovälineistä kulukirjaukset ohjautuvat tuloslaskelman poistoihin ja rahoituskuluihin. Tällöin yrityksellä, joka omistaa tuotantovälineensä voi olla korkeammat kateluvut. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tuotantovälineensä omistava yritys olisi parempi kuin ne vuokraava. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi käyttökatteen rinnalla käytetään usein käyttökate + vuokrat tunnuslukua, jossa em. seikka on eliminoitu.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.