Alma Talentin tunnuslukuopas

Nettotulos ja nettotulos-%

Mitä nettotulos ja net­to­tu­los­pro­sent­ti tarkoittavat

Nettotulosta pidetään yleisesti yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksena. Se on käytännössä yrityksen omistajille jäävä osuus tilikauden tuloksesta, joka toimii useimmiten mm. voitonjakopäätösten pohjana. Nettotuloksessa ei ole mukana tuloslaskelman satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja, joten se ei välttämättä ole sama kuin tuloslaskelman viimeisen rivin voitto tai tappio.

Laskusääntö

  • Nettotulos = liiketulos +/- rahoituserät +/- verot
  • Nettotulos-% = 100 * nettotulos / liikevaihto

Katso myös liiketulos sekä liikevaihto.

Tulkinta

Positiivinen nettotulos ilmaisee, että yritys on pystynyt selviytymään varsinaisella liiketoiminnallaan lainojen koroista sekä käyttöpääoman ja investointien omarahoituksesta. Nettotuloksen riittävyys ja vaadittava vähimmäistaso määräytyy pääosin yrityksen voitonjakotavoitteiden mukaan. Nettotuloksen tasoa arvioitaessa on hyvä tarkastella esim. oman pääoman tuottoprosenttia. Jos oman pääoman tuotto ylittää 10 %:n tason on nettotulos yleensä vähintäänkin tyydyttävä omistajien näkökulmasta katsottuna.

Luku soveltuu eri toimialojen yritysten keskinäiseen vertailuun selvästi paremmin kuin ylemmät (myyntikate, käyttökate, liiketulos, rahoitustulos) kateluvut.

Pörssin arvostuslukuja (esim. P/E, hinta/tulos) ja osakekohtaista tulosta (EPS) laskettaessa nettotuloksesta (E) vähennetään ns. vähemmistöosuus eli tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille kuuluva osuus konsernin tuloksesta.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.