Alma Talentin tunnuslukuopas

Jalostusarvo ja jalostusarvo-%

Mitä jalostusarvo ja ja­los­tusar­vo­pro­sent­ti tarkoittavat

Jalostusarvo kuvaa yrityksen hankkimilleen tavaroille ja palveluille tuottamaa lisäarvoa. Luku kertoo, kuinka paljon yrityksen henkilökunnan osaamisen ja yritykseen sijoitetun pääoman avulla on aikaansaatu lisäarvoa.

Laskusääntö

  • Jalostusarvo = liiketulos - käyttöomaisuuden myyntivoitot + poistot + henkilöstökulut
  • Jalostusarvo-% = 100 * jalostusarvo / liikevaihto
  • Vuokrakuluja ei nykyisin ole saatavissa suoraan yritysten tuloslaskelmista. Jos vuokrakuluja ei ole saatu tilinpäätöksen liitetiedoista, tunnusluku lasketaan yleensä ilman vuokrakulujen lisäystä

Katso myös liikevaihto.

Tulkinta

Jalostusarvo osoittaa, minkä verran yritys on omalla toiminnallaan, työntekijöittensä työllä ja käytettävissä olevalla laitteistolla lisännyt ostettujen aineiden ja ulkopuolisten palveluiden arvoa. Jalostusarvon nostaminen merkitsee yleensä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Yleissääntönä voidaan sanoa, että mitä enemmän tuotteeseen liittyy palvelua, sitä suurempi on jalostusarvo.

Jalostusarvon suuruutta voidaan mitata kahta tietä - yrityksen velvoitteiden tai tavoitteiden kautta. Jalostusarvolla maksetaan yrityksen palveluksessa olevien ihmisten työpanos, vuokrat, korvaus vieraan ja oman pääoman käytöstä, lainojen lyhennykset ja uudistaminen. Laskemalla yhteen näiden rahamäärät saadaan velvoitetaso. Tavoitetaso saadaan liiketoimintaan sidotun pääoman ja yrityksen uudistamistarpeiden avulla

Jalostusarvon suhteellinen osuus liikevaihdosta vaihtelee eri toimialoilla. Lukua tarkasteltaessa on hyvä muistaa se, että vaikka tavoitteena on jalostusarvon lisääminen, voi pienelläkin jalostusarvolla menestyä loistavasti.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.