Si­vis­tys­va­lio­kun­nan lausunto hallituksen esityksestä ai­kuis­kou­lu­tus­tuen, am­mat­ti­tut­kin­tos­ti­pen­din ja vuo­rot­te­lu­va­paan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi on valmistunut

11.04.2024 13:41

Eduskunnan sivistysvaliokunta pitää esitystä aikuiskoulutusetuuksista annetun lain ja vuorotteluvapaalain kumoamiseksi tarpeellisena hallitusohjelman mukaisen julkisen talouden sopeuttamisen toimenpiteenä. Esityksen tavoitteena on vähentää julkisia menoja ja lisätä työllisyyttä.

Valiokunnan näkemyksen mukaan ehdotettu aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttaminen ei merkittävästi vaaranna jatkuvan oppimisen toteutumista. Esitys tulee kuitenkin aiheuttamaan muutoksia työelämässä olevien aikuisten osaamisen kehittämiseen. Jatkossakin on tärkeää huolehtia siitä, että aikuisten mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen turvataan elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Esityksen vaikutusten seuranta ja uusi malli jatkuvan oppimisen edistämiseksi ovat tärkeitä

Valiokunta on tarkastellut esitystä muun muassa aikuiskoulutustuen kohdentumisen kannalta ja lausunnossaan ehdottanut, että esityksen osaamisen kehittämiseen kohdistuvia vaikutuksia seurataan ja tarvittaessa ryhdytään epäkohdat korjaaviin toimenpiteisiin. Vaikutusten seuranta on tarpeellista, koska aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on muutos, jonka vaikutuksia eri ryhmien työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen ei ole tässä vaiheessa voitu arvioida kovinkaan tarkasti, vaan tehtyihin arvioihin on todettu liittyvän epävarmuuksia.

Aikuiskoulutustuen on nähty olevan tarpeellinen taloudellinen kannustin pidempään työelämässä toimineille kouluttautua joko uudelle toimialalle tai nostaa omaa koulutustasoaan, joten valiokunnan näkemyksen mukaan aikuiskoulutustuen korvaavan mallin toimeenpano on erittäin tärkeää. Aikuisopiskelijat ovat suorittaneet opintojaan myös töidensä ohessa ilman etuuksia, mutta on huomattava, että kaikissa tilanteissa se ei ole mahdollista. 

Valiokunta on lausunnossaan korostanut, että valmisteltavan uuden mallin tulee perustua aikaisempaa paremmalle ymmärrykselle siitä, miksi aikuiskoulutukseen eivät ole osallistuneet sellaiset työntekijät, jotka siitä erityisesti hyötyisivät. Oleellista on varmistaa myös se, että osaamisen kehittämisellä vastataan työvoimapulasta kärsivien toimialojen, kuten varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, haasteisiin.

Valiokunnan lausuntoon sisältyy kaksi eriävää mielipidettä.

Valiokunnan lausunto SiVL 3/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää