Komissio haluaa tehostaa ih­mis­sa­la­kul­je­tuk­sen ja ihmiskaupan torjuntaa

25.01.2024 18:11

Euroopan komissio haluaa lisätä poliisiyhteistyötä ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunnassa. Komissio antoi marraskuussa asetusehdotuksen, joka vahvistaisi Europolin roolia ja lisäisi tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa komission ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 25.1.2024.

Komissio vahvistaisi EU:n lainvalvontayhteistyöviraston Europolin roolia ihmissalakuljetukseen ja ihmiskauppaan liittyvien rikosten torjunnassa. Keskeinen toimija on erityisesti Europolin yhteydessä toimiva Euroopan ihmissalakuljetuksen vastainen keskus (EMSC).

Komission tavoitteena on parantaa EU-virastojen välistä yhteistyötä sekä jäsenmaiden ja Europolin tiedonvaihtoa.

Myös operatiivista yhteistyötä lisättäisiin. Jäsenvaltioiden tulisi nimetä ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaan erikoistuneita yksiköitä. Lisäksi tulisi huolehtia valmiudesta perustaa operatiivisia työryhmiä, jotka toteuttaisivat Europolin tuella yhteisiä, koordinoituja ja priorisoituja rikostiedustelutoimia ja tutkintoja. Jäsenmaat tekevät jo nykyisin tutkinnoissa yhteistyötä Europolin tuella. Toimintamallit vakiinnutettaisiin lainsäädännöllä.

Salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunta ja ehkäiseminen on yksi EU:n keskeisistä tavoitteista. Valtaosa EU-maihin laittomasti saapuvista maahanmuuttajista käyttää salakuljettajia, jotka ovat useimmiten järjestäytyneitä rikollisryhmiä. Salakuljetusverkostot osallistuvat myös muihin rikoksiin, kuten ihmiskauppaan sekä huumausaineiden ja ampuma-aseiden salakuljetukseen.

Ih­mis­sa­la­kul­je­tuk­sen ja ihmiskaupan tehokas torjunta vaatii EU-yhteistyötä

Valtioneuvosto toteaa, että tehokas salakuljetukseen ja ihmiskauppaan puuttuminen vaatii yhteistyötä EU-jäsenvaltioiden sekä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Komission ehdottamat toimenpiteet ovat valtioneuvoston mukaan hyviä.

Valtioneuvosto kannattaa entistä sujuvampaa tiedonvaihtoa ilmiöiden torjumiseksi. Valtioneuvosto kiinnittää kannassaan kuitenkin huomiota siihen, että sääntelyn on oltava täsmällistä ja tarkkarajaista. Tämä koskee erityisesti salassa pidettävien tietojen luovuttamista ja arkaluonteisten tietojen käsittelyä.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti Europolin toiminnan kehittämiseen. On tärkeää, että Europol pystyy jatkossakin tukemaan jäsenvaltioita mahdollisimman tehokkaasti vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa. Jatkovalmistelussa on tärkeää huomioida roolien ja toimivaltuuksien selkeys.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää