Hallituksen esitys työ­rau­ha­lain­sää­dän­nön muutoksista vii­meis­tel­tä­vä­nä

23.02.2024 08:58

Hallitus on antamassa esityksen työrauhalainsäädännön muutoksista 29.2.2024. Uudistuksella tehostettaisiin seuraamusjärjestelmää lainvastaisten työtaisteluiden osalta, rajoitettaisiin suhteettomia myötätuntotaisteluja sekä rajattaisiin poliittisten lakkojen kestoa.

Työministeri Arto Satonen esitteli uudistuksen sisältöä ja etenemistä tiedotustilaisuudessa 22.2.2024.

”Hallituksen valmistelemat lakimuutokset tähtäävät parempaan työrauhaan. Työmarkkinahäiriöiden vähentyminen parantaisi yritysten kilpailukykyä, kasvua ja Suomen houkuttelevuutta investointikohteena”, ministeri Satonen perustelee.

Työrauhan parantaminen on hallituksen työmarkkinauudistuksista ensimmäinen, joka etenee eduskunnan käsittelyyn.

Työrauhan rikkomisesta tuomittavia sakkoja korotetaan

Työrauhavelvollisuus vallitsee lainsäädännön mukaan silloin, kun työehtosopimus on voimassa. Jos työtaistelutoimi kohdistuu omaan työehtosopimukseen ja työehtosopimus on voimassa, kysymys on laittomasta lakosta. Laittomasta lakosta voidaan tuomita hyvityssakko.

Hallitus aikoo esittää korotusta hyvityssakkojen tasoon. Sakon ylärajaksi säädettäisiin 150 000 euroa ja alarajaksi 10 000 euroa. Hyvityssakko voitaisiin kuitenkin erityisestä syystä tuomita vähimmäismäärää pienempänä tai jättää tuomitsematta kokonaan. Nykyisin hyvityssakon enimmäismäärä on 37 400 euroa.

Hyvityssakkoon voidaan nykyisin tuomita vain työehtosopimukseen osallinen yhdistys ja työnantaja, joita työrauhavelvollisuus sitoo. Hallitus aikoo esittää tähän muutosta. Työntekijälle voitaisiin määrätä 200 euron suuruinen hyvityssakko, jos hän tietoisesti jatkaa sellaista työtaistelua, jonka tuomioistuin on katsonut lainvastaiseksi.

Muutosten tarkoituksena on vähentää työmarkkinahäiriöiden määrää nykyisestä.

Suhteettomia myö­tä­tun­to­työ­tais­te­lu­ja rajoitetaan

Myötätuntotyötaisteluilla tuetaan toisen työntekijäryhmän työtaistelua. Hallitus haluaa rajata työrauhavelvollisuuden vallitessa myötätuntotaistelut sellaisiin, joilla ei ole suhteettoman vahingollisia seurauksia ulkopuolisiin osapuoliin. Pääosa nykyisin esiintyneistä myötätuntotyötaisteluista olisi jatkossakin sallittuja. Rajoitteet olisivat lievempiä, jos alalla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta.

Poliittisten työtaistelujen kestoa rajataan

Poliittinen työtaistelu tarkoittaa työntekijäjärjestön toimeenpanemaa työtaistelua, joka kohdistuu poliittiseen päätöksentekijään tai päätöksentekoon. Niiden vaikutukset heijastuvat kuitenkin myös työnantajaan. Hallitus rajaisi poliittisten työnseisausten enimmäiskeston 24 tuntiin ja muiden työtaistelutoimien enimmäiskeston kahteen viikkoon.

Työ­tais­te­lu­toi­miin liittyvää il­moi­tus­vel­vol­li­suut­ta laajennetaan

Ilmoitusvelvollisuus työtaistelusta laajennettaisiin koskemaan myös työnseisauksena järjestettävää myötätuntotyötaistelua ja poliittista työtaistelua. Työnseisauksena järjestettävästä myötätuntotyötaistelusta tai poliittisesta työtaistelusta olisi ilmoitettava viimeistään seitsemän päivää ennen sen aloittamista. 

Myötätuntotyötaistelun osalta ilmoitus olisi annettava työtaistelun kohteena olevalle työnantajalle ja työehtosopimuksen osapuolelle. Poliittisen työtaistelun osalta ilmoitus olisi työrauhan vallitessa annettava työehtosopimuksen osapuolelle.

Eduskunta käsittelee lakimuutoksia keväällä 2024

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma sisältää esityksiä työrauhan parantamiseksi. Kolmikantainen työryhmä käsitteli työrauhaan liittyviä kysymyksiä 3.7.–15.10.2023. Työryhmän tehtävänä oli laatia mietintö hallituksen esityksen muodossa. Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti lausuntokierroksen mietinnöstä 23.10.–5.12.2023. Lausuntokierroksen jälkeen virkavalmistelu on jatkunut. Muutoksia on käsitelty myös työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmässä. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 29.2.2024. 

Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.7.2024.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää