Asbestipurkutyö vaaransi työntekijöiden terveyden – yrittäjälle sakkoja ja yhtiölle yhteisösakko

15.04.2024 09:24

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut rakennusalan yrittäjälle työturvallisuusrikoksesta 15 päiväsakon rangaistuksen ja yhtiölle 2 500 euron yhteisösakon.

Asiassa oli kyse asuinrakennuksen saneeraustyömaasta. Korpilahdella sijaitsevalle työmaalle tehtiin työsuojelutarkastus helmikuussa 2022. Tarkastuksella havaittiin puutteita asbestityötä koskevien säännösten noudattamisessa, pölynhallinnassa, työntekijöiden suojaamisessa ja turvallisuutta koskevien suunnitelmien laatimisessa.

Asbesti pääsi leviämään työmaalla

Arviolta 1950-luvulla rakennetun kohteen saneeraustyö oli aloitettu ilman, että kohteesta oli tehty asbestikartoitus tai laadittu työturvallisuutta koskevia kirjallisia suunnitelmia. Kohteessa oli tehty asbestipitoisten materiaalien purkutöitä ns. normaalipurkuna noudattamatta asbestipurkutyötä koskevien säädösten edellyttämiä menetelmiä. Asbestipitoista pölyä oli päässyt leviämään, mikä todettiin pyyhintänäytteellä. Asbestipurkutyötä tehneillä ei myöskään ollut lainsäädännössä edellytettyä asbestipurkulupaa. Rakennuskohteessa havaittiin puutteita myös pölynhallinnassa ja työntekijöiden suojaamisessa haitalliselta rakennuspölyltä. Rakennustyömaalla tehdyllä seurantatarkastuksella havaittiin, että asbestikartoitus ja turvallisuussuunnitelmat olivat edelleen tekemättä. Asbestikartoitus tehtiin vasta seurantatarkastuksen jälkeen.

Syyttäjän haastehakemuksessa esitetty teonkuvaus oli käräjäoikeuden käsittelyssä pääosin riidaton, ja vastaaja myönsi syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen. Käräjäoikeus katsoi, että asiassa esitetty kirjallinen todistelu tuki haastehakemuksen teonkuvaukseen kirjattua. Käräjäoikeus totesi, että vastaajalla oli asemansa perusteella ollut huolellisuusvelvoite siitä, ettei syytteessä kuvattuja puutteita pääse syntymään. Kyse ei myöskään ollut ennalta-arvaamattomista tapahtumista, sillä asbestin vaarallisuus on ollut vastaajan tiedossa. Oikeudenmukaisena seuraamuksena käräjäoikeus piti 15 päiväsakon rangaistusta.

Yhteisösakon tuomitsemisen edellytykset olivat käräjäoikeuden mukaan olemassa, koska yhtiön johtoon kuulunut vastaaja oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen. Yhteisösakon määrän mittaamisessa käräjäoikeus otti huomioon, ettei yhtiön johdon osallisuutta taikka tekoa voitu pitää vähäisinä. Toisaalta kyse oli huolimattomuudesta, eikä säännösten vastaisesti ollut toimittu tahallisesti. Yhtiössä oli myös ryhdytty toimiin vastaavien tapahtumien estämiseksi jatkossa. Käräjäoikeus katsoi kohtuulliseksi tuomita yhtiölle 2 500 euron suuruisen yhteisösakon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että asbestipurkutyössä on ehdottoman tärkeää noudattaa erityistä varovaisuutta ja asbestityön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (798/2015) määräyksiä. Asbestille altistuminen ei aiheuta useinkaan oireita altistumishetkellä, vaan altistumisen seuraukset voivat näkyä vasta pitkällä viiveellä. Asbestille altistuminen voi aiheuttaa vakavia sairauksia tai jopa ennenaikaisen kuoleman.

Tiedote perustuu käräjäoikeuskäsittelyssä suullisesti julistettuun tuomioon. Tuomio ei ole tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 23/3329.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää