Alma Talentin tunnuslukuopas

Toimintajäämä

Mitä toimintajäämä tarkoittaa

Toimintajäämä kuvaa kassavirtalaskelmassa yrityksen liikevaihdosta saatujen tulojen riittävyyttä liiketoiminnasta johtuvien kassatapahtumien rahoittamiseksi. Tuloslaskelman suoriteperusteiset tuotot ja kulut on muutettu kassaperusteisiksi taseen muutosten avulla. Niiden erien kohdalla, joita ei voida muuttaa kassaperusteisiksi, käytetään tuloslaskelman vastaavaa kuluerää.

Laskusääntö

  • Toimintajäämä = myynnin kassaan maksut + liiketoiminnan muut tuotot - kassaperusteiset ostot - kassaperusteiset liiketoiminnan muut kulut + valmistus omaan käyttöön
  • myynnin kassaan maksut = liikevaihto -/+ myyntisaamisten muutos -/+ osatuloutuksen saamisten muutos +/- saatujen ennakoiden muutos
  • Kassaperusteiset ostot =Ostot tilikauden aikana - ostovelkojen muutos + vaihto-omaisuusennakoiden muutos
  • Kassaperusteiset liiketoiminnan muut kulut = Liiketoiminnan kulut - siirtovelkojen muutos + siirtosaamisten muutos - muiden lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos - pakollisten varauksien muutos

Katso myös liikevaihto.

Tulkinta

Kassavirtalaskelman jäämät (toiminta-, rahoitus- ja investointijäämä) mittaavat tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintajäämä kertoo myyntituloista jäävän tuoton sen jälkeen, kun liiketoiminnan lyhytvaikutteiset menot on katettu. Toimintajäämän tulee olla jatkuvasti positiivinen, jotta yritystä voidaan pitää kannattavana. Toimintajäämä voi kuitenkin muodostua myös kannattavalla yrityksellä poikkeuksellisesti negatiiviseksi silloin, kun yrityksen voimakas kasvu sitoo kassavaroja ja muuta käyttöpääomaa.

Huomioitavaa

Yritys voi hetkellisesti parantaa kassavirtaansa ja siten toimintajäämäänsä, esimerkiksi viivästämällä ostovelkojensa maksua tilinpäätöshetken läheisyydessä tai tehostamalla myyntisaatavien perintää. Tunnuslukua olisikin hyvä vertailla useammalta vuodelta. Kassavirtaperusteinen toimintajäämä reagoi tuloslaskelmaa nopeammin yrityksen liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin ja on siten hyvä apuväline yritystä arvioitaessa.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.