Alma Talentin tunnuslukuopas

Current ratio

Mitä current ratio tarkoittaa

Current ratio mittaa yrityksen maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria tilinpäätöshetkellä. Luvun ideana on verrata nopeasti rahaksi muutettavien erien suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä maksuistaan ajallaan ja edullisimmalla tavalla. Hyvää maksuvalmiudesta kertoo mm. kassa-alennusten hyödyntäminen, kun taas heikosta maksuvalmiudesta kielivät maksuhäiriöt, erääntyneet maksut ja viivästyskorot.

Laskusääntö

  • Current ratio = ( vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit ) / lyhytaikainen vieras pääoma

Tulkinta

Current ratiossa tarkasteluperspektiivi on hieman pitempi kuin Quick ratiossa. Siinä nopeasti rahaksi muutettaviin eriin luetaan mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus.

Tunnusluvun tulkinnassa on tarkasteltava erityisesti luvun kehitystä. Current ration muutoksia selittävinä tunnuslukuina käytetään usein vaihto-omaisuuden, ostovelkojen ja myyntisaamisten kiertoaikoja.

Current ratio soveltuu sekä yksittäisen yrityksen että saman toimialan yritysten maksuvalmiuden tilan ja kehityksen arviointiin. Tunnusluku toimii myös hieman Quick ratiota paremmin toimialojen välisessä vertailussa.

Mikäli yrityksen tulorahoitus on runsas ja vakaa tulee yritys yleensä toimeen pienemmällä rahoituspuskurilla. Lukua tulkittaessa on hyvä tarkastella rinnalla myös yrityksen pääomarakennetta (omavaraisuusaste / nettovelkaantumisaste) ja arvioida sen pohjalta yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia. Mikäli yrityksen omavaraisuusaste on riittävän korkea, voi se paikata lyhytaikaista rahoitusvajettaan velalla.

Tunnusluvun viitteelliset arvot ovat:

Erinomainenyli 2,5
Hyvä2-2,5
Tyydyttävä1,5-2
Välttävä1-1,5
Heikkoalle 1

Huomioitavaa

Tunnusluku kuvaa yrityksen rahoituspuskuria vain tilinpäätöshetkellä (yksi päivä). Tilinpäätöspäivän tilanne saattaa olla kuitenkin normaalista poikkeava. Maksuvalmius voi tilikauden aikana vaihdella voimakkaasti.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.