Toimialojen tiekartat kirkastavat ener­gia­siir­ty­män vaihetta ja yritysten suunnitelmia kohti vähähiilisyyttä – päivitykset valmiita kesään mennessä

02.02.2024 09:21

Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen on käynnissä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 1.2.2024 tiekarttatyön väliseminaarin, jossa toimialat ja sidosryhmät kuulivat päivitystyön etenemisestä sekä saivat tietoa hallituksen ilmastotyöstä ja tiekarttojen roolista hallitusohjelman toteutuksessa. Seminaarin paneeli keskusteli tulevaisuuden teknologiaratkaisuista ilmastotyön vauhdittajina.

”Puhdas siirtymä syntyy investointien kautta. Vähähiilitiekartat ovat keskeinen yhteistyön väline siihen, miten Suomessa saadaan vauhditettua uusien innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa, ja sitä kautta etenemään vähähiilisyyspolulla”, totesi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen seminaarin avauspuheessaan. 

Vuonna 2020 valmistuneet alkuperäiset tiekartat päivitetään kesään 2024 mennessä vastaamaan yritysten toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja teknologista kehitystä. Myös uusia tietotarpeita on tunnistettu – erityisesti huoltovarmuuden, osaamistarpeiden, sektoreiden välisten kytkentöjen sekä hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen osalta. Tiekartat valmistuvat touko–kesäkuun aikana.

Vähähiilisyystiekarttojen laatiminen perustuu toimialojen ja yritysten vapaaehtoisuuteen. Työ nojaa siihen periaatteeseen, että kukin toimiala tuntee parhaiten oman alansa ja yrityksensä. Päivitystyö edistää toimialan sisäistä vuoropuhelua ja vauhdittaa toimialojen välistä yhteistyötä.

Tiekartat auttavat toimialoja suunnittelemaan pitkän aikavälin toimia ja investointeja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Niissä tunnistetaan myös konkreettisia keinoja, joilla yritykset voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään. Päivitystyö on tarpeen, sillä toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia ja kehitys on monella toimialalla kulkenut nopeammin kohti vähähiilisyyttä kuin mitä vuoden 2020 tiekartoissa arvioitiin.

Tiekartat tukevat strategiatyötä ja rakentavat pohjaa ener­gia­siir­ty­män suurille investoinneille

”Energiasiirtymä ja geopoliittiset muutokset muokkaavat yritysten toimintaympäristöä nyt ennennäkemättömällä vauhdilla. Päivitetyt tiekartat rakentavat pohjaa Suomen energia- ja ilmastostrategialle sekä niille suurille investoinneille, joita siirtymä edellyttää, totesi seminaarin juontanut ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Valtiohallinnolle tiekartat tarjoavat arvioita toimialojen odotettavissa olevasta kehityksestä. Ne auttavat osaltaan ilmasto- ja energiapolitiikan skenaarioiden laadinnassa ja etsittäessä politiikkakeinoja päästöjen vähentämiseksi. Ne ovat myös keino saada tarkempi käsitys tarvittavien toimenpiteiden mittakaavasta, kustannuksista ja edellytyksistä. Tiekartat lisäävät myös tietoa hiilineutraaliustavoitteen luomista mahdollisuuksista, esimerkiksi osoittamalla vähähiiliratkaisujen tarjoaman viennin ja kansainvälisen kasvun potentiaalin.

Tälläkin kertaa 13 toimialaa valmistelee tiekarttojen päivityksiä. Mukana ovat teknologiateollisuus, kemianteollisuus, metsäteollisuus, energiateollisuus, rakennusteollisuus, sahateollisuus, elintarviketeollisuus, liikenne ja logistiikka, kaupan ala, matkailu- ja ravintolapalvelut (MaRa), tekstiiliala, bioenergia-ala, maatalous (MTK) ja työntekijät (SAK).

Kukin toimiala vastaa itsenäisesti tiekarttansa valmistelusta ja toteutuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa kokonaisuuden kevytkoordinaation. Toimialalähtöinen toteutus auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää