Lausuntopyyntö ym­pä­ris­tö­asioi­den käsittelyn su­ju­voit­ta­mi­ses­ta

20.06.2024 10:46

Lupamenettelyitä kehitetään kohti yhden luukun mallia.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, jonka tavoitteena on sujuvoittaa ympäristöasioiden käsittelyä tulevassa Lupa- ja valvontavirastossa sekä edistää lupamenettelyissä yhden luukun mallia. Lausuntoja pyydetään 30.8.2024 mennessä.

Ympäristöministeriön yhden luukun lainsäädäntöhanke liittyy valmisteilla olevaan valtion aluehallintouudistukseen, jonka yhteydessä organisoidaan uudelleen valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät. Sen myötä ympäristöhallinto muuttuu merkittävällä tavalla, koska aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset lakkautetaan. Niiden tilalle lupa- ja valvontatehtävissä tulee yksi valtakunnallinen viranomainen, Lupa- ja valvontavirasto. Valtion aluehallinnon uudistusta koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on lähtenyt lausuntokierrokselle.

Keskeiset ympäristöön liittyvät lupamenettelyt yhdestä luukusta

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan useita säännösmuutoksia ympäristöasioiden käsittelyn ja erityisesti lupamenettelyiden sujuvoittamiseksi. Ympäristöasioiden yhdessä luukussa keskeiset ympäristöön liittyvät lupamenettelyt, kuten ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tehtävät, hoidettaisiin yhdessä viranomaisessa. Lupia haettaisiin sähköisen asianhallintajärjestelmän kautta yhdestä paikasta.

Hallituksen esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla pyritään edistämään yhdenmukaisuutta ja valtakunnallisesti yhtenäisiä toimintatapoja ympäristöön liittyvissä lupamenettelyissä. Lisäksi halutaan vahvistaa viranomaisen asiantuntemuksen hyödyntämistä ympäristöasioiden käsittelyssä erityisesti hankkeiden alkuvaiheessa. Tavoitteena on lisätä viranomaisten ja hanketoimijoiden yhteistyötä ja viranomaisen roolia asiakkaan ennakko-ohjauksessa ja neuvonnassa. Tämä parantaisi päätösten laatua ja niiden ennakoitavuutta ja siten vähentäisi tarvetta muutoksenhakuun. 

Lainsäädännön muutoksilla voidaan edistää investointeja, vihreätä siirtymää ja Suomen kilpailukykyä. Hankkeessa tehdyillä ehdotuksilla edetään yhä vahvemmin kohti ympäristöasioiden yhtä luukkua, jossa lupaviranomaisen asiantuntijuus vahvistuu, asiointi ja lupien haku tapahtuu käyttäjälähtöisesti ja digitaalisesti yhden lupa­prosessin kautta. Luvan hakijalla olisi mahdollisuus jo hyvissä ajoin etukäteen keskustella lupamenettelyihin liittyvistä velvollisuuksista, selvitystarpeista ja reunaehdoista sujuvan menettelyn turvaamiseksi.

”Luvituksen sujuvoittaminen ja yhden luukun periaate etenevät hallitusohjelman mukaisesti. Näin vahvistamme Suomen houkuttelevuutta erityisesti puhtaan siirtymän investoinneille”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Valmistelussa otetaan huomioon ympäristölliset vaatimukset, haitankärsijöiden asema ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen.

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöasioiden käsittelystä Lupa- ja valvontavirastossa. Se korvaisi voimassa olevan lain ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa. Uuteen lakiin sisällytettäisiin lupa-asioiden käsittelyn yhdenmukaisuutta ja sujuvuutta edistäviä säännöksiä, jotka koskevat muassa viranomaisten yhteistyötä, ennakko-ohjausta ja neuvontaa, sähköistä asiointia sekä käsittelyaikojen arviointia. Uuteen lakiin sisältyisi myös tarvittavat säännökset eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, jota koskeva erillinen laki samassa yhteydessä kumottaisiin. Lisäksi muutoksilla laajennettaisiin eräiden ympäristöön liittyvien lupa-asioiden yhteiskäsittelyä, edistettäisiin vihreän siirtymän hankkeiden kiireellistä käsittelyä sekä tiivistettäisiin YVA- ja lupamenettelyiden välistä suhdetta. YVA-menettelyn osalta lausuntoa pyydetään myös muun muassa YVA-asetuksen mukaisista YVA-ohjelman sisältövaatimuksiin esitettävistä muutoksista. Esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman kirjaus tuulivoimahankkeiden YVA-rajan laskemisesta.

Esityksellä ehdotetaan täytäntöön pantavaksi kansallisesti eräitä EU-säädösten lupamenettelyä koskevia säännöksiä esimerkiksi määräaikojen seurantaan ja kiireelliseen käsittelyyn sekä yhteyspisteviranomaisen nimeämiseksi. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan vuoden 2026 alussa, kun valtion aluehallinnon uudistusta koskeva lainsäädäntö. 

Lausuntopyyntö myös kriittisten raaka-aineiden hankkeiden yh­teys­pis­te­vi­ran­omai­ses­ta

Lisäksi ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka liittyy kriittisten raaka-aineiden asetuksen täytäntöönpanoon. Asetus edellyttää kansallisen keskitetyn asiointipisteen määrittämistä 24.2.2025 mennessä. Lausunnoilla olevalla erillisellä esityksellä asiointipisteeksi määriteltäisiin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto vuoden 2025 ajalle. Lupa- ja valvontavirasto toimisi yhteyspisteviranomaisena 1.1.2026 alkaen. 

Yhteyspisteviranomainen koordinoi kriittisten raaka-aineiden hankkeiden lupamenettelyjä, seuraa strategisten hankkeiden lupamenettelyjen määräaikoja ja auttaa hankkeen toteuttajaa ymmärtämään lupamenettelyn kannalta merkityksellisiä hallinnollisia seikkoja. Lisäksi sen tulee antaa tietoja kriittisten raaka-aineiden hankkeiden kannalta merkityksellisistä hallinnollista menettelyistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös strategisia hankkeita koskevien lupahakemusten etusijasta ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa lupamenettelyissä ja kyseisiä hakemuksia koskevien valitusten kiireellisyydestä muutoksenhakutuomioistuimessa.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää