Tar­kas­tus­va­lio­kun­ta tilaa tutkimuksen ter­vey­den­huol­lon mo­ni­ka­na­vai­ses­ta pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­tä

19.02.2024 16:15

Eduskunnan tarkastusvaliokunta järjestää avoimen tarjouskilpailun tutkimuksesta, joka tarkastelee terveydenhuollon monikanavaista palvelujärjestelmää sekä tämän kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta, kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Tavoitteena on, että tutkimus valmistuu keväällä 2025 ja tutkimuksella tuotetaan sekä tietoa Suomen palvelujärjestelmästä että kansainvälistä vertailutietoa.

Suomen monikanavaisessa palvelujärjestelmässä perusterveydenhuollon tasoista avosairaanhoitoa, kuten lääkärin tai hoitajan vastaanottoja, järjestävät hyvinvointialueet, työnantajat osana ei-lakisääteistä työterveyshuoltoa, yksityiset palveluntuottajat ja YTHS.  

Tutkimuksen tavoitteena on analyyttinen yhteenveto sekä havaituista ongelmakohdista että järjestelmän hyvin toimivista elementeistä ja ratkaisuehdotuksia järjestelmän toimivuuden parantamiseksi. Kansainvälisen vertailun avulla saadaan tietoa siitä, miltä suomalainen tapa järjestää perustason avosairaanhoito näyttäytyy suhteessa verrokkimaihin, kun tarkastellaan kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja hoitoon pääsyä.

Terveydenhuollon monikanavaista palvelujärjestelmää koskevan tutkimuksen toteuttaja valitaan avoimella tarjouskilpailulla. Valintaa koskeva kilpailutus päättyy 18.3.2024.

Tarkastusvaliokunta kuuli syysistuntokaudella 2023 terveydenhuollon asiantuntijoita, joiden mukaan Suomen terveydenhuollon ongelmat ovat monella tapaa kytköksissä monikanavaiseen palvelujärjestelmään ja siihen, että tällaisen järjestelmän kokonaisohjaus on haastavaa. Palvelujen saatavuus vaihtelee järjestelmien välillä ollen selvästi heikoin julkisessa perusterveydenhuollossa. Asiantuntijoiden mukaan nykyiset terveydenhuollon resurssit eivät kohdistu resurssien tehokkaan käytön tai terveyshyötyjen näkökulmasta optimaalisesti. Lisäksi Suomessa esiintyy merkittäviä sosioekonomisia eroja niin terveydentilan kuin terveyspalveluiden käytönkin suhteen. 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle. Aiemmilla vaalikausilla tarkastusvaliokunta on teettänyt tutkimuksia esimerkiksi kotouttamisesta, harmaasta taloudesta ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä.

Lähde ja lisätietoja: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää