Sai­raus­va­kuu­tus­la­kiin suunnitellaan sai­raus­päi­vä­ra­han määräytymistä ja säästöjen kanavointia koskevia muutoksia – STM pyytää lausuntoja

20.06.2024 08:05

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin. Muutokset koskisivat sairauspäivärahan määräytymistä ja sosiaaliturvarahastoihin kohdistuvien säästöjen kanavointia.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia sairauspäivärahan laskusääntöön. Esityksen mukaan sairauspäivärahan laskusäännön mukaan määräytyvien päivärahaetuuksien vuosittain palkkakertoimella tarkistettavan 70 prosentin korvaustasoon oikeuttavan vuositulon yläraja alennettaisiin nykyisestä 35 769 eurosta 27 738 euroon. Muutokset eivät kohdistuisi heihin, joiden vuositulot ovat alle tämän ylärajan. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa karttuisi nykyisen 20 prosentin sijasta 15 prosenttia. Laskusäännön muutoksella tavoitellaan säästöjä sairauspäivärahamenoihin.

So­si­aa­li­tur­va­ra­has­toi­hin kohdistuvat säästöt kanavoitaisiin täy­si­mää­räi­ses­ti valtion talouteen

Hallitusohjelman menosäästöistä ja keväällä 2024 päätetyistä uusista menosäästöistä yhteensä noin 1 134 miljoonaa euroa kohdistuu vakuutusmaksuilla rahoitettuihin sosiaaliturvarahastojen menoihin. Hallituksen kokonaissäästötavoitteen saavuttaminen velkasuhteen taittamiseksi edellyttää sosiaaliturvarahastoihin kohdistuvien säästöjen täysimääräistä kanavointia. Ilman kanavointia veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut laskisivat, mikä pienentäisi julkisen talouden tuloja, eikä velkaantuminen näin vähentyisi tavoitellusti. 

Esitysluonnoksen mukaan sosiaaliturvarahastoihin kohdistuvat säästöt kanavoitaisiin siten, että ne vähentäisivät täysmääräisesti julkisen talouden velkaantumista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi sairaanhoitokorvausten ja työtulovakuutuksen menojen rahoittamiseen kohdistuvia valtion, vakuutettujen ja työnantajien rahoitusosuuksia. Sairausvakuutuslain mukaisesta valtion perusosuudesta päivärahaetuus- ja kuntoutusrahakuluissa luovuttaisiin. 

Ka­na­voin­ti­rat­kai­sul­la vahvistetaan julkista taloutta noin 900 miljoonalla eurolla

Esitysluonnos on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitetta julkisen talouden vahvistamisesta ja Suomen velkakehityksen kääntämisestä. Hallituksen kokonaissäästötavoitteen saavuttaminen edellyttää sosiaaliturvarahastoihin kohdistuvien säästöjen täysimääräistä kanavointia. Kanavoinnista noin 220 miljoonaa euroa toteutettiin jo vuoden 2024 alusta lukien, ja tällä esityksellä on tarkoitus toteuttaa puuttuva osa kanavoinnista, eli noin 914 miljoonaa euroa. Sairauspäivärahan laskusäännön muutoksella tavoitellaan noin 60 miljoonan euron nettosäästöjä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2024. Niitä sovellettaisiin 1.1.2025 alkaen.

Lausunnot pyydetään jättämään 13.8.2024 mennessä.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää