Ta­lous­va­lio­kun­nan mietintö kestävyyslaista valmistui

01.12.2023 11:04

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta on valmistunut. Mietinnössään valiokunta esittää esityksen hyväksymistä muutettuna. Mietintöön jätettiin yksi vastalause.

Esityksen tavoitteena on korjata biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain välillä vallitseva epäjohdonmukaisuus. Lakiin lisättäisiin viittaus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin. Samalla tarkennettaisiin kaasumaisiin biomassapolttoaineisiin sovellettavia kestävyyskriteereitä, kun niitä käytetään sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannossa laitoksissa, joiden kokonaislämpöteho on alle 2 megawattia.

Lisäksi jätteitä ja tähteitä, biologista monimuotoisuutta sekä kasvihuonekaasupäästövähennystä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan komission Suomelle osoittaman perustellun lausunnon johdosta.

Talousvaliokunta pitää kestävyyslain muuttamista välttämättömänä direktiivin täytäntöönpanon puutteiden korjaamiseksi ja biokaasutoimijoiden saamiseksi kestävyysjärjestelmän ja sitä kautta sähköverolain alennetun verokannan soveltamisalan piiriin. Hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä on kuitenkin syytä täsmentää, jottei kestävyyden osoittaminen muodostu pienten laitosten osalta kohtuuttoman raskaaksi prosessiksi.  Menettelyn aiheuttamaan hallinnolliseen taakkaan ja kustannuksiin vaikuttaa nyt ehdotetun sääntelyn lisäksi myös sen soveltaminen Energiavirastossa.

Mietinnössä on valiokunnan esittämin täsmennyksin vielä pyritty edelleen keventämään kestävyyskriteerivaatimuksia, jotta pienet toiminnanharjoittajat pääsisivät kestävyysjärjestelmän ja samalla sähköverolain mahdollistaman veronalennuksen piiriin joustavammin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Valiokunnan mietintö TaVM 12/2023 vp​.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää