Satakunnan hy­vin­voin­tia­lu­een pelastustoimen kiireellisten tehtävien hoitoa koskenut epäkohta on pääosin korjattu

23.01.2024 08:11

Satakunnan alueen pelastustoimen ja sittemmin Satakunnan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasossa ollut huomattava epäkohta on pääosin saatu korjattua. Pieniin kiireellisiin pelastustehtäviin hälytetään jatkossa vähintään pelastusryhmä. Tämä turvaa onnettomuustilanteissa sekä pelastustyöntekijöiden työturvallisuuden että kansalaisten yhdenvertaisen oikeuden saada apua viivytyksettä ja tehokkaasti.

Hätäkeskus luokittelee omassa riskinarviossaan pelastustoimen tehtävät pelastustoimen ohjeistuksen mukaisesti kiireellisiksi (A ja B) tai kiireettömiksi (C ja D). Sisäministeriön antamassa pelastustoimen toimintavalmiutta koskevassa suunnitteluohjeessa määritellään pelastustoimen tehtäville henkilömäärän vähimmäisvaatimukset. Pienin kiireellisiin tehtäviin hälytettävä muodostelma koostuu vähintään johtajasta ja kolmesta henkilöstä.

Kiireellisiin tehtäviin voi sisältyä tilanteita, joissa pelastustoimen muodostelman täytyy selviytyä vaativista tehtävistä työturvallisesti. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa tehtävät, jotka edellyttävät savusukellusta.

Asian taustaa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ryhtyi keväällä 2021 osana lakisääteistä pelastustoimen valvontatehtäväänsä selvittämään Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutason riittävyyttä kiireellisissä tehtävissä ja niihin hälytettävien pelastustoimen muodostelmien vähimmäisvahvuuksia. Satakunnan alueen pelastustoimeen oli muodostunut käytäntö, jossa useassa kunnassa oli huomattavia puutteita pelastusryhmän vähimmäisvahvuuden (1+3) täyttymisessä.

Saadun selvityksen pohjalta aluehallintovirasto velvoitti päätöksellään Satakunnan alueen pelastustoimen korjaamaan lain tarkoittaman huomattavan epäkohdan palvelutasossaan määräaikaan mennessä. Satakunnan alueen pelastustoimi ei noudattanut korjausmääräystä. Aluehallintovirasto tehosti päätöstään antamalla uuden korjausmääräyksen määräaikoineen ja asettamalla sille 1,5 miljoonan euron uhkasakon.

Porin kaupunki valitti aluehallintoviraston alkuperäisestä päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadittiin päätöksen kumoamista lakiin perustumattomana. Asiaa perusteltiin lisäksi muun muassa sillä, ettei sisäministeriön antama suunnitteluohje ole sitova normi. Hallinto-oikeus antoi 16.1.2024 ratkaisun, jossa se hylkää valituksen kaikilta osin. Päätöksen mukaan aluehallintovirasto on voinut käyttää suunnitteluohjetta perusteena arvioidessaan palvelutason riittävyyttä ja valvoessaan sitä, onko palvelutaso suunniteltu ja toteutettu asianmukaisesti. Aluehallintovirasto on voinut pelastustoimea valvovana viranomaisena katsoa, että Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutasossa on ollut huomattava epäkohta ja määrätä Satakunnan alueen pelastustoimen korjaamaan pelastustoimen palvelutason alueellaan pelastuslain tarkoittamalle riittävälle tasolle.

Puutteet on pääosin korjattu

Lounais-Suomen aluehallintoviraston loppuvuodesta 2023 tekemän tarkastelun tuloksena on, että sen Satakunnan alueen pelastustoimelle antamaa, pelastustoimen palvelutason huomattavaa puutetta koskevaa korjausmääräystä on pääosin noudatettu. Aluehallintovirasto ei tuomitse asetettua uhkasakkoa maksuun. Asian käsittely aluehallintovirastossa on päättynyt.

- Aluehallintoviraston päätavoitteena oli, että myös Satakunnassa kansalaiset saavat kiireellistä pelastustoimen palvelua sitä tarvitessaan viivytyksettä ja tehokkaasti. Toisena tavoitteena oli turvata pelastushenkilöstön työturvallisuus kaikissa kiireellisissä pelastustoimen tehtävissä. Näihin tavoitteisiin päästiin, toteaa johtaja Tero Kuusisto Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää