Säädöshanke alueellisen toimivallan mah­dol­lis­ta­mi­ses­ta hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­tees­sä käynnistyy

18.03.2024 10:33

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan henkilöjunaliikenteen kilpailua lisätään mahdollistamalla kunnille, kuntayhtymille ja alueille ostoliikenteen järjestäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut säädöshankkeen, jolla tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön.

Säädöshankkeen tavoitteena on selkiyttää sääntelyä rautatieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten osalta ja lisätä tosiasiallista kilpailua raideliikennemarkkinalla ja helpottaa markkinoille pääsyä.

Alueellinen hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­ne järjestetään uudelleen

Nykyisen liikennepalvelulain (laki liikenteen palveluista, 320/2017) mukaan liikenne- ja viestintäministeriö ja omalla alueellaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ovat rautatieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia. Säädöshankkeessa selkiytetään henkilöjunaliikenteen alueellisen toimivallan perusteita. Näin mahdollistetaan kunnille, kuntayhtymille ja alueille henkilöjunaliikenteen järjestäminen alueillaan. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastannut koko Suomen junaliikenteen ostoista, mutta tulevaisuudessa ministeriö ei ole tarkoituksenmukainen viranomainen tehtävään. Hankkeessa arvioidaan, mikä olisi tarkoituksenmukainen viranomainen vastaamaan henkilöjunaliikenteen ostoista liikenne- ja viestintäministeriön sijaan. 

Samalla arvioidaan liikennepalvelulaissa säädettyjä hankintamenettelyjä, jotta voidaan varmistaa toimivan kilpailuneutraalin markkinan edellytykset hallitusohjelman mukaisesti. 

Raideliikenne on sekä henkilö- että tavaraliikenteen kannalta keskeinen liikkumisen muoto ja huoltovarmuustekijä. Suomessa raideliikenteen markkina on keskittynyttä ja kilpailu vähäistä moneen Länsi-Euroopan maahan verrattuna. Säädöshankkeella edesautetaan kilpailun syntymistä markkinaehtoiseen liikenteeseen, koska julkisesti tuetun liikenteen kilpailuttaminen tarjoaa mahdollisuuden toimia laajalla liiketoimintamallilla ja siten markkinoille tulon kynnys madaltuu. 

Mitä seuraavaksi?

Lakia aletaan valmistella liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestetään lausuntokierros ja kuulemistilaisuuksia. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 11.4.2024. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2025 aikana.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää