Pohjanlahden lo­hen­ka­las­tuk­sen säätely kestävän kalastuksen turvaamiseksi

27.02.2024 07:35

Eduskunnan päättämän linjauksen mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on edistänyt kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteelliseen neuvoon perustuen sellaista ratkaisua, jossa lohenkalastusta Pohjanlahdella täsmäsäädellään vuonna 2024 ajallisesti ja alueellisesti Ljungan-joen lohikannan nopean elpymisen tukemiseksi.

Lisäksi eduskunta on linjannut, että kalastuskiintiöitä asetettaessa on huomioitava erittäin heikko nousu Tornion- ja Simojokeen vuonna 2023 ja kalastusta säädeltäessä kaupallista ja vapaa-ajan kalastusta on kohdeltava tasapuolisesti.

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti kuitenkin lokakuussa 2023 kaupallisen kalastuksen kiellosta Ahvenanmaalta Merenkurkkuun ulottuvalla merialueella ja siitä, että vapaa-ajankalastuksessa voidaan ottaa saaliiksi eväleikattuja lohia säännöllä yksi lohi kalastajaa kohden päivässä. Samalla sovittiin, että ICES:ltä pyydetään tarkempaa asiantuntijanäkemystä Suomen ja Ruotsin ehdottamista täsmäsäätelytoimista. Viime viikolla kävi ilmi, että ICES ei tule antamaan tällaista asiantuntijanäkemystä kuin aikaisintaan toukokuussa. 

Tilanteesta johtuen maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt seuraavista lohen säätelytoimista:

Tieteellinen kalastus. EU:n lohenkalastusta koskevassa päätöksentekoprosessissa on käynyt selvästi ilmi, että meillä ei ole päätöksenteossa tarvittavaa riittävää ajantasaista tieteellistä tietoa Ljunganin lohen esiintymisestä Suomen rannikon kaupallisessa ja vapaa-ajan kalastuksessa. Tätä koskeva tieto on päätöksenteon kannalta keskeinen, koska päätetty kieltoalue ja siitä aiheutuvat sosioekonomiset vaikutukset perustuvat pelkästään Ljunganin lohikannan tilaan ja sen arvioituun esiintymiseen. Tästä johtuen maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut komissiolle käynnistävänsä tieteellisen lohenkalastuksen ja lähettänyt komissiolle sitä koskevan suunnitelman tieteellisen tiedon keräämiseksi. 

Kalastuksen säätelytoimet.  Suomi aikoo toteuttaa edellä mainitun tieteellisen kalastuksen niiden Ljunganin lohen suojelemiseksi suunniteltujen kalastusrajoitusten mukaisesti, jotka on aiemmin lähetetty ICES:n arvioitavaksi. Aiemman tutkimustiedon mukaan Ljunganin lohet vaeltavat vaelluksen alkuvaiheissa. Tämän perusteella tieteellisen lohenkalastuksen esitetään alkavan em. merialueella 27.5., mikä merkitsee eteläisimmillä alueilla lähes neljän viikon myöhennystä lohen kalastuksen aiempaan aloitusajankohtaan. Tämä rajoitus vaikuttaa osaltaan myönteisesti myös muiden kuin Ljunganin lohien vaellukseen kohti niiden kutujokia.

Suomen lohenkalastuskiintiön suuruus. Maa- ja metsätalousministeriö kantaa eduskunnan ja muiden toimijoiden tavoin suurta huolta lohen viimevuotisesta heikosta noususta Tornion- ja Simojokeen. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt aiemmista vuosista poiketen olla ottamatta vastaan muiden Itämeren EU-jäsenvaltioiden lupaamia kiintiösiirtoja. Tämän seurauksena Suomen Pohjanlahden ja pääaltaan lohenkalastuskiintiö vuodelle 2024 on 16 661 lohta, mikä merkitsee lähes 39%:n vähennystä Suomen viime vuoden 27 163 lohen kalastuskiintiöön verrattuna. 

Näillä toisiaan tukevilla toimenpiteillä maa- ja metsätalousministeriö mahdollistaa Ljunganin lohen suojelemisen, täsmäsäädellyn lohenkalastuksen toteuttamisen Suomen rannikolla ja päätöksenteossa tarvittavan tieteellisen tiedon keräämisen sekä vahvistaa Tornion- ja Simojokeen suuntautuvan kutuvaelluksen onnistumisen edellytyksiä eduskunnan määrittelemien Suomen tavoitteiden mukaisesti.

Lue myös: Kalastusneuvos Risto Lampisen blogi 26.2.2024.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää