Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ja Opetushallitus laativat te­ko­ä­ly­suo­si­tuk­set opetuksen ja oppimisen tueksi

06.03.2024 14:16

Tekoäly on tulossa osaksi opetusta ja oppimista. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toiveena on ollut saada konkreettisia ohjeita tekoälyn hyödyntämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus laativat kansalliset tekoälyn käytön suositukset opetukseen ja oppimiseen vaiheittain vuoden 2024 aikana. Tekoälysuositukset kytkeytyvät hallitusohjelmassa olevaan peruskoulun tulevaisuustyöhön.

Tekoälyyn liittyvä osaaminen on yhteiskunnassa tarvittava taito. Tekoäly ja oppimisanalytiikka muuttavat oppimisprosesseja sekä vaikuttavat käsitykseen tiedosta ja opettajuudesta. Tekoälyä hyödyntävien sovellusten käytön nopea lisääntyminen on globaali koulutusta koskeva kysymys. 

Tekoälysuositusten julkaisemisen tavoitteena on edistää tekoälyyn liittyvää ymmärrystä sekä tekoälyn vastuullista ja turvallista käyttöä. Niiden toivotaan tukevan kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstön työtä tekoälyn parissa sekä opetuksen kohteena että välineenä. Suosituksilla edistetään myös oppijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja ymmärrystään sekä hyödyntää kehittyviä teknologioita.

- Tekoäly on jo osa yhteiskuntaamme ja kouluamme. Siksi on tärkeää varmistaa, että henkilöstö saa yhdenvertaisesti tukea ja että kaikki oppijat saavat tarvitsemansa valmiudet. Lisäksi on tärkeää, että lapset ja nuoret voivat vaikuttaa ja antaa palautetta. Tekoäly on myös teema äskettäin käynnistyneessä peruskoulun tulevaisuustyössä, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

- Suosituksilla haluamme tukea varhaiskasvatuksen toimijoita sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä hyödyntämään tekoälyn laaja-alaisia mahdollisuuksia ja nostaa esiin tekoälyn käytössä huomioitavia tekijöitä, kuten juridisia ja eettisiä kysymyksiä, kertoo Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä.

Laadittavat tekoälysuositukset julkaistaan vaiheittain vuoden 2024 aikana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Julkaistavan sisällön tavoitteena on vastata varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä opettajien esittämiin kysymyksiin ja haasteisiin. 

Opetushallitus laatii suositukset yhteistyössä varhaiskasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstön, rehtorien, oppijoiden, huoltajien, tutkijoiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siitä, miten tekoälyä parhaalla mahdollisella tavalla voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa. Tekoälyä ei voida käsitellä vain teknologiana, vaan se on keskeinen yhteiskunnan demokratiaan ja sananvapauteen vaikuttava tekijä.

Tekoälysuositukset käsittelevät mm. seuraavia aihealueita: etiikka, opetus ja arviointi, kriittinen lukutaito, vinoumat ja virhepäätelmät, yhteiskunnalliset vaikutukset, tulevaisuusnäkymät sekä kestävä kehitys. Keskeisiä suosituksissa ovat myös tekoälysovellusten hankintaan, tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät juridiset kysymykset.

Lähde ja lisätietoja: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää