Oikeuskansleri väliaikaisista toimenpiteistä vä­li­neel­lis­te­tyn maahantulon torjumiseksi

09.04.2024 07:22

Oikeuskansleri on antanut lausunnon esitysluonnoksesta laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Esitysluonnoksessa on kyse erittäin poikkeuksellisesta ja perusoikeus- ja ihmisoikeusherkästä sääntelyehdotuksesta.

Oikeuskansleri piti lakiehdotuksen valmistelua sinänsä perusteltuna nykyisessä turvallisuustilanteessa. Lakiehdotuksen tavoite on painava ja hyväksyttävä. Samalla kansallista turvallisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksia sovitettaessa yhteen tulee aina valita perusoikeus- ja ihmisoikeusrajoituksiltaan lievimmät toimenpiteet.  

Oikeuskanslerin tehtävä on varmistaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on riittävät edellytykset suorittaa sille perustuslain mukaan kuuluvaa tehtävää valvoa lakiesitysten perustuslainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tehtävä ei ole estää kiistanalaisenkaan hallituksen esityksen antamista valtiovallan ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävän elimen arvioitavaksi. Tämä näkökulma on erityisen korostunut tilanteessa, jossa lakiesitys koskee kansallista turvallisuutta. Tällöin julkisen vallankäytön tulee perustua demokraattisesti valmisteltuun lakiin ja siihen perustuvaan harkintaan. 

Lakiesitys on esitetty hyväksyttäväksi perustuslain (731/1999) 73 §:n mukaisessa menettelyssä (perustuslain säätämisjärjestys). Siinä on pyritty rajaamaan poikkeukset kansainvälisestä oikeudesta tai EU-oikeudesta. Vaikka esitysluonnoksessa ei olekaan kyse koko perusoikeusjärjestelmää koskevasta ehdotuksesta eikä siten perustuslain kokonaisuudesta, se on jännitteinen turvapaikkaoikeuden sekä palautuskiellon kanssa ja ristiriidassa palautuskieltoon liittyvän oikeusturvan vaatimusten kanssa. 

Turvautuminen perustuslain säätämisjärjestykseen on mahdollista vain ja ainoastaan, jos kansalliseen turvallisuuteen tai Suomen itsemääräämisoikeuteen kohdistuu vakava uhka. Suunniteltujen toimivaltuuksien käyttöönoton kynnyksen tulee olla hyvin korkea ja lain soveltamisen yksi viimesijaisista keinoista vastata välineellistetyn maahantulon torjumiseen. Käyttöönottokynnyksen osalta esitys vaatii selkeyttämistä ja tarkentamista.

Oikeuskanslerin mukaan ihmisoikeuksiin kohdistuvien rajoitusten edellytyksistä tulee säätää esitettyä täsmällisemmin. Rajatussakin poikkeuksessa on vältettävä puuttumasta ihmisoikeuksien ydinalueeseen, johon kuuluvat oikeus elämään sekä kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kielto. Perustuslakiin tehtävän poikkeuksen on tästä syystä oltava luonnoksessa esitettyä täsmällisemmin rajattu. 

Ehdotettua sääntelyä on pyrittävä täsmentämään myös sen varmistamiseksi, että se täyttää myös sääntelyn selkeyttä, ennakoitavuutta, välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta ja oikeusturvaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Tämä on välttämätöntä sekä välineellistetyn maahantulon kohteena olevien henkilöiden että rajaviranomaisten oikeusturvan kannalta. Rajaviranomaisen harkintavaltaa on pyrittävä tarkentamaan ja rajoittamaan, jotta lainsäädäntö ei mahdollista sen mielivaltaista soveltamista.

Oikeuskanslerin lausunto OKV/727/21/2024.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää