Muutoksia rai­de­lii­ken­ne­la­kiin – ratamaksuja ja toi­mi­lu­pa­käy­tän­tö­jä tarkennetaan

16.05.2024 15:33

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaisi muutokset raideliikennelakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin. Raideliikennelain muutokset koskettavat ratamaksun perusmaksun investointiperusteista korotusta. Liikenteen palveluista annettua lakia muutetaan toimilupasääntelyn osalta.

1.1.2019 voimaan tulleeseen raideliikennelakiin (1302/2018) tehtiin nyt muutosten myötä kolmas tarkistuskierros. Muutoksilla parannetaan EU-lainsäädännön kansallista täytäntöönpanoa.

Ratamaksun investointiperusteisen korotuksen käyttöönoton vaatimuksia muutetaan vastaamaan paremmin EU-lainsäädännön vaatimuksia. Jatkossa ratamaksun perusmaksun investointiperusteinen korotus voidaan ottaa käyttöön vain, jos maksukorotus olisi välttämätön investointihankkeen toteuttamisessa ja itse investointihanke lisäisi rataverkon tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Korotus voi jatkossa olla lähtökohtaisesti enimmillään viisinkertainen voimassa olevaan ratamaksun perusmaksun tasoon verrattuna, ja se tulee perustella kirjallisesti. 

Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä muiden raideliikennelaissa nimettyjen toimijoiden tehtäviä ja vastuita päivitetään lakimuutoksilla. Euroopan komissio esitti näitä muutoksia rautatieturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanon tarkistuksen yhteydessä.

Rau­ta­tie­y­ri­tys­ten toimilupien valvontaa selkiytetään

Liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) tehdyillä muutoksilla pyritään selkiyttämään toimilupasääntelyä ja vahvistamaan Traficomin edellytyksiä valvoa, että rautatieyritys täyttää sille myönnetyn toimiluvan edellytykset. 

Kaikilla rautatierajaliikenteessä toimivilla yrityksillä tulee olla toimilupa, mikäli ne vastaanottavat tai luovuttavat kalustoyksikön toisen valtion rautatieyritykselle. Lisäksi rautatieyritysten tulee jatkossa ilmoittaa Traficomille, jos sen omistajat tai liikkeenjohtotehtävissä työskentelevät henkilöt muuttuvat. Näin virasto voi tarkistaa, että uudet omistajat ja johto täyttävät asetetut toimilupavaatimukset. Virasto voi tarvittaessa myös edellyttää rautatieyrityksen uusia omistajia hakemaan yritykselle uutta toimilupaa. 

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 17.5.2024. Lait tulevat voimaan 20.5.2024.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää