Lausuntopyyntö: Muutoksia liikenteen palveluista annetun lain tietosääntelyyn

02.04.2024 07:40

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin liikenteen palveluista annetun lain tietosääntelyä. Esityksellä tehtäisiin yksittäisiä muutoksia lakiin muun muassa EU-sääntelyn johdosta. Lausuntoja voi antaa 19.5.2024 saakka.

Liikenteen ja logistiikan tietojen saatavuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen ja siten data-avaruuskehityksen vauhdittaminen liikennesektorilla ovat Suomen Digitaalisessa kompassissa asetettuja digitaalisen infrastruktuurin tavoitteita.

Tietosääntelyä koskevilla ehdotuksilla toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteita vahvistaa liikennepalvelumarkkinoiden toimivuutta sekä edistää liikenne- ja logistiikka-alan digitalisaatiota ja automatisaatiota.

Esityksen taustalla on lisäksi EU-asetuksia täsmentävä kansallisen sääntelyn antaminen. Samalla esitetään muita liikenteen tietosääntelyä koskevia päivityksiä.

EU:n vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuriasetuksen (nk. AFIR) osalta ehdotetaan, että asetuksen mukaiseksi tunnisterekisteriorganisaatioksi nimettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Väylävirasto vastaisi kansallisesta yhteyspisteestä, jonka kautta yleisesti saatavilla olevien lataus- ja tankkauspisteiden tiedot ovat saatavilla. Yritysten vastuusta toimittaa tiedot saataville säädetään jakeluinfra-asetuksessa.

Sähköisiä kuljetustietoja koskevan asetuksen (nk. eFTI) osalta ehdotetaan, että Traficom toimisi sähköisten kuljetustietojen tiedonvaihdon kansallisena yhteyspisteenä.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy voisi tuottaa yllä mainitut tietopalvelut. Yhtiö koordinoi laajempaa kansallista liikenteen dataekosysteemiä, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisia datankäyttöratkaisuja ja reilua digitaalista toimintaympäristöä.

Matkatiedon osalta laissa viitattaisiin jatkossa EU:n asetukseen EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalveluiden tarjoamisesta. Olennaisista vaatimuksista on tähän asti säädetty kansallisesti valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi lakiin ehdotetaan uutta sääntelyä henkilöliikenteen pysäkkien ja niitä koskevien esteettömyystietojen saavutettavuuden parantamiseksi. Jatkossa toimivaltaisten viranomaisten tulisi huolehtia tietojen saatavuudesta tilanteissa, joissa niitä ei ole kansallisen yhteyspisteen kautta lainkaan saatavilla.

Esitykseen sisältyy myös teknisiä muutosehdotuksia lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuudesta, tietojen luovuttamisesta liikenneasioiden rekisteristä sekä Traficomin mahdollisuudesta julkaista verkkosivuillaan julkista valtaa käyttävien henkilöiden tietoja.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta voi antaa 19.5.2024 saakka. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntokierroksen jälkeen esityksen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää