Lausunnolle: Datakeskuksille velvollisuus julkaista tietoja energian käytöstään

08.05.2024 07:32

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnoille hallituksen esityksen luonnoksen energiatehokkuuslain muuttamisesta. Lakiin esitetään otettavaksi uusi pykälä, joka velvoittaisi datakeskusten omistajia ja ylläpitäjiä asettamaan julkisesti saataville tietoja datakeskusten energiatehokkuudesta.

Lainmuutoksella pantaisiin täytäntöön lokakuussa 2023 voimaan tulleen energiatehokkuusdirektiivin 12 artiklan 1 kohta. Velvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan sähkötehontarve on vähintään 500 kW. Suomessa sääntelyn piiriin on alustavasti arvioitu tulevan noin 50 datakeskusta.

Datakeskusten energiankulutus vahvassa kasvussa

Datakeskusten osuus EU:n jäsenvaltioiden sähkön kysynnästä oli 2,7 prosenttia vuonna 2018. Niiden energiankulutuksen on kuitenkin ennustettu kasvavan merkittävällä tavalla, niin että se lisääntyisi 28 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, jolloin kulutus nousisi 98,5 terawattituntiin. 

Direktiivin säännösten taustalla on komission vuoden 2020 Unionin digitaalistrategiaa koskeva tiedonanto, jossa korostettiin erittäin energiatehokkaiden ja kestävien datakeskusten tarvetta sekä televiestintäoperaattoreiden ympäristöjalanjälkeä koskevia avoimuustoimia. 

Datakeskusten energiatehokkuuden, vesijalanjäljen ja kysyntäjouston kannalta merkittävän tiedon julkistamisen ja tietojen keruun odotetaan edistävän kestävää kehitystä. Tavoitteena on esimerkiksi parantaa järjestelmien tehokkuutta edistäen verkon hiilineutraalisuutta ja lisätä hukkalämmön hyödyntämistä.

Komissio perustaa EU:n da­ta­kes­kus­tie­to­kan­nan

Direktiivin velvoitteiden lisäksi komission maaliskuussa julkaisema asetus velvoittaa datakeskukset raportoimaan tietonsa EU:n datakeskustietokantaan. EU:n yhteisen raportointimallin pohjalta kerättyjen tietojen perusteella tullaan määrittämään datakeskuksen kestävyysindikaattorit. Asetus tulee voimaan toukokuun 2024 aikana.

Lausuntoja HE-luonnoksesta voi antaa 5.6.2024 saakka

EU:n energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa työryhmässä. Direktiivin 12 artiklaa koskevan esityksen valmistelua on tukenut asiantuntijaryhmä, jossa on työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, Energiavirastosta, Motiva Oy:stä ja Datakeskusyhdistyksestä.

Lainmuutos on tarkoitettu tulevan voimaan mahdollisimman pian. Lain tultua voimaan vuotta 2023 koskevat tiedot olisi asetettava saataville tämän vuoden loppuun mennessä, ja siitä eteenpäin aina kunkin vuoden toukokuun 15:een päivään mennessä. 

Lausuntoja HE-luonnoksesta voi antaa 5.6.2024 saakka Lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää