Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Poliisin menettely ajo­neu­vo­koh­tais­ten lii­ken­ne­vir­he­mak­su­jen määräämisessä

23.02.2024 09:04

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen huomiota hallinnon lainalaisuusperiaatteen noudattamiseen. 

Kanteluissa arvosteltiin poliisin menettelyä kesäkuun alussa 2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa (729/2018) tarkoitettujen ajoneuvokohtaisten liikennevirhemaksujen määräämisessä poliisin automaattisessa liikennevalvonnassa havaittujen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehtyjen liikennerikkomusten perusteella. Kantelijoiden mielestä poliisi myös toimitti menettelyllisesti liian varhaisessa vaiheessa tiedot määräämistään ajoneuvokohtaisista liikennevirhemaksuista liikenneasioiden rekisteriin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Poliisihallitus oli menetellyt virheellisesti, kun se oli uuden tieliikennelain voimaantuloa varten linjannut Poliisin liikenneturvallisuuskeskukselle, että käyttövastaavaa koskevan rekisteritiedon puuttuessa yrityksen ajoneuvoilta ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu saadaan määrätä yrityksen toimitusjohtajalle, hallituksen puheenjohtajalle tai muulle vastuuhenkilölle. Tieliikennelain 176 §:n mukaan liikennerikkomuksen seurauksena määrätystä ajoneuvokohtaisesta liikennevirhemaksusta vastaa ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä tai käyttövastaava. Apulaisoikeuskansleri totesi, että ajoneuvokohtaista liikennevirhemaksua ei ollut voitu määrätä säännöksen sanamuodon vastaisesti kantelijoille heidän toimitusjohtajan asemansa nojalla. Edelleen apulaisoikeuskansleri totesi, että täsmällisellä lainsäädännöllä pyritään luomaan ennustettavaa viranomaistoimintaa. Poliisin esittämä laventava tulkinta oli ristiriidassa paitsi hallinnon lainalaisuusperiaatteen myös ennustettavuuden vaatimuksen kanssa.  Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun määrääminen yritysten toimitusjohtajille tai muille vastuuhenkilöille pelkästään heidän tämän asemansa perusteella ei ollut mahdollista.

Kun Poliisihallitus oli jo korjannut asiaa koskevan linjauksensa, apulaisoikeuskansleri piti riittävänä laillisuusvalvonnallisena toimenpiteenään vastaisen varalle kiinnittää Poliisihallituksen huomiota hallinnon lainalaisuusperiaatteen noudattamiseen.

Apulaisoikeuskansleri piti riittävänä laillisuusvalvonnallisena toimenpiteenään saattaa Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen tietoon käsityksensä sen mainittuun Poliisihallituksen linjaukseen perustuneen menettelyn virheellisyydestä.

Apulaisoikeuskansleri myös saattoi toimivaltaisten ministeriöiden tietoon näkemyksensä, jonka mukaan tieliikenteen seuraamusjärjestelmää koskevan lainsäädännön tila on hallinnon lainalaisuusperiaatteen ja lakisidonnaisuuden periaatteen toteutumisen kannalta ongelmallinen.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää