Ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­ta: Suomessa suuret mahdollisuudet bioperäisen hiilidioksidin talteenottoon

26.04.2024 10:29

Eduskunnan ympäristövaliokunta yhtyy lausunnossaan valtioneuvoston kantaan EU:n teollisen hiilenhallinnan tiedonannosta. Valiokunta antaa lausuntonsa suurelle valiokunnalle, joka päättää eduskunnan kannan asiaan.

EU:n tiedonanto sisältää kuvauksen toimista, joilla pyritään luomaan eurooppalainen hiiliarvoketju. Teollisen hiilidioksidin hallinnalla pyritään edistämään päästövähennysten saavuttamista sekä luomaan kasvua. Varsinaiset säädösehdotukset jäävät seuraavalle komissiolle.​

Valtioneuvosto yhtyy eduskunnalle antamassaan selvityksessään komission näkemykseen, että EU tarvitsee teollisen hiilenhallinnan strategian osana ilmastonmuutoksen vastaisia politiikkatoimia EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Myös ympäristövaliokunta pitää EU:n yhteistä hiilenhallinnan strategiaa tärkeänä osana kunnianhimoista ​ilmastopolitiikkaa.

Valiokunta korostaa valtioneuvoston tavoin hiilidioksidipäästöjen talteenoton, hyödyntämisen, poiston ja varastoinnin edistämisen tärkeyttä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Valiokunta toteaa, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti päästöjen vähentämistä kaikilla sektoreilla. 

Valiokunta huomauttaa, että bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa EU-tasolla rajoittaa lähtökohtaisesti kestävän biomassan saatavuus. Sekä bioperäisen että suoraan ilmasta talteenotettavan hiilidioksidin teknologiat ovat uusia ja myös niiden kustannusten suuruuteen liittyy epävarmuutta. Valiokunta pitää tärkeänä laatia kannustimet siten, etteivät ne itsessään johda biomassan käytön lisääntymiseen talteenottoteknologioiden hyödyntämiseksi. 

Valiokunta toteaa, että bioperäisen hiilidioksidin talteenottoon hyötykäytettäväksi tai varastoitavaksi on Suomessa poikkeuksellisen suuri potentiaali. Suurimmat yksittäiset bioperäiset päästöt tulevat metsäteollisuuden laitoksista. EU:ssa ei ole bioperäisen hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille investointitukien lisäksi muita kannustavia markkinamekanismeja, joten liiketoimintaedellytysten luominen bioperäisen hiilidioksidin talteenotolle on tärkeää. Valiokunta pitää tärkeänä, että päästökaupasta vuoden 2026 alusta poistettavat, yli 95 % kestävää biomassaa käyttävät laitokset siirrettäisiin takaisin päästökaupan kannusteiden piiriin. Juuri nämä laitokset ovat potentiaalisimpia kohteita biogeenisen hiilidioksidin talteenotolle ja ilmastohyötyjen toteuttamiselle.

Valiokunta korostaa myös tarvetta ryhtyä nopeasti toimiin hiilidioksidin varastointikapasiteetin ja kuljetusinfrastruktuurin kehittämiseksi EU:n laajuisesti. EU:n laajuinen, tasapuolinen sääntely on välttämätöntä, ettei Suomi joudu kärsimään maantieteellisestä sijainnistaan ja siitä, ettei maassa ole lainkaan varastointiin soveltuvia geologisia muodostumia. Hiilidioksidin kuljetus Suomesta Pohjanmeren alueelle tulee todennäköisesti vaatimaan kantavuudeltaan suuria ja matalissa lämpötiloissa ja paineissa operoitavia laivoja kuljetuskustannusten optimoimiseksi. Tämä edellyttää uutta aluskantaa.

Valiokunta toteaa lopuksi, että teknologisten nielujen käyttöönoton vauhdittaminen edellyttää sekä lainsäädännön että taloudellisten kannustimien kehittämistä. Suomen tulee siksi pystyä aktiiviseen vaikuttamiseen sääntelykokonaisuuden muodostamiseksi sellaiseksi, että esimerkiksi sijaintiimme liittyviin kuljetustarpeisiin ja biogeeniseen hiileen liittyvät erityispiirteemme tulevat mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi.

Teollista hiilenhallintaa koskeva tiedonanto on julkaistu samanaikaisesti EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitetta koskevan tiedonannon kanssa. Valiokunta on antanut asiassa erillisen lausunnon (YmVL 6/2024 vp, E 10/2024 vp). 

Lue lausunto YmVL 5/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää