Ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­ta puoltaa ehdotusta muo­vi­pel­let­ti­hä­vi­kin vähentämisestä

14.03.2024 08:20

Eduskunnampn ympäristövaliokunta puoltaa yksimielisesti Euroopan komission ehdotusta muovipellettihävikin estämisestä. Ympäristövaliokunnan lausunto suurelle valiokunnalle valmistui 13.3.2024. Suuri valiokunta päättää eduskunnan kannan asiaan.

Komission ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki pellettejä EU:ssa käsittelevät toimijat noudattavat tarvittavia varotoimenpiteitä. Tämän odotetaan vähentävän pellettien päästöjä jopa 74 prosenttia ja vähentävän ihmisten terveydelle ja luonnolle aiheutuvia haittoja. Yhteiset EU:n laajuiset toimenpiteet edistävät myös toimijoiden toimintaedellytysten tasapuolisuutta.

Valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kirjelmään (U 2/2024). Valtioneuvosto pitää tärkeänä komission tavoitetta vähentää ympäristöön päätyvää mikromuovisaastetta ja tukee pääpiirteissään komission ehdotusta. Valtioneuvosto katsoo, että ehdotus kohdistuu nopeimpiin ja helpoimpiin toimiin tahattoman mikromuovisaasteen vähentämiseksi.

Ympäristövaliokunta kiinnittää omassa lausunnossaan huomiota siihen, että mikromuovien ympäristö- ja terveysvaikutusten tutkimista on jatkettava. Myös muoveja koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen kehittää ja sen vaikuttavuutta seurata. Valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin kannatettavana ehdotettua yhdenmukaista menetelmää muovipellettihävikin määrän arvioimiseksi. Tiedot pellettihävikistä eivät ole tällä hetkellä luotettavia, koska olemassa olevat raportointivelvoitteet eivät ole yhdenmukaisia.

Valiokunta pitää hyvänä, että ehdotettu sääntely koskee muovipellettien käsittelyä koko toimitusketjussa. Suomessa sen soveltamisalan piiriin tulisi satoja yrityksiä ja muita toimijoita. Osa toimijoista on ympäristölupamenettelyn piirissä, ja osalla on käytössä myös ISO-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä tai vapaaehtoisia toimia pellettihävikin välttämiseksi. Ehdotuksen tarkoituksena on täydentää näitä olemassa olevia velvoitteita. Valiokunta pitää tärkeänä varmistaa, ettei asetus johda epäselvyyttä aiheuttavaan päällekkäiseen sääntelyyn vaan täydentää velvoitteet koskemaan olennaisesti puuttuvia toimijoita. 

Valiokunta korostaa myös tarvetta selventää asetuksen soveltamisalaa. Pellettien määrittely selkeästi on olennaista sääntelyn toimivuuden ja valvottavuuden kannalta. Sääntelyn tulisi koskea pellettien ohella myös jauhe- ja hiutalemuotoista muovia kemikaaliasetuksen tavoin.

Komission ehdotus sisältää useita uusia viranomaistehtäviä. Valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin tärkeänä, että jatkovalmistelussa selvennetään välttämättömien tehtävien asettamat vaatimukset, minimoidaan tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja arvioidaan, onko rekisterin ulottaminen liikenteenharjoittajiin tarkoituksenmukaista. 

Valtioneuvoston tavoin valiokunta korostaa tarvetta pyrkiä jatkovalmistelussa yleisesti ratkaisuihin, jotka ovat yhteensovitettavissa kansallisen lainsäädännön kanssa ja jättävät riittävästi kansallista liikkumavaraa.

Valiokunnan lausunto YmVL 2/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää