Vuoden 2024 luon­toi­se­tuar­vot on vahvistettu

20.11.2023 10:46

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle, ravintoedulle ja puhelinedulle. Työnantajalta saatu luontoisetu on työntekijälle palkkatuloa. Edun verotusarvo määräytyy luontoisetupäätöksen mukaan.

Ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kul­je­tus­kus­tan­nuk­siin

Päätöksen mukaan ravintoetua voi käyttää myös niin, että kustannuksiin sisältyy aterian kuljettamisesta aiheutuneita kuluja. Luontoisetupäätös vastaa tältä osin vuoden 2023 päätöstä. Kustannukset voi maksaa esimerkiksi lounassetelillä, lounaskortilla, mobiilisovelluksella tai muulla vastaavalla kohdennetulla maksuvälineellä. Työnantajan maksama osuus ateriasta ja kuljetuskustannuksista saa kuitenkin olla korkeintaan 13,50 euroa, mikä on ravintoedun yläraja. Jos tämä määrä ylittyy, työnantajalta saatu ravintoetu (esimerkiksi lounasseteli tai maksuvälineeseen ladattu euromäärä) arvostetaan nimellisarvoonsa eli verotusarvo on sama kuin edun nimellisarvo.

Autoedun arvoja on muutettu korkotason ja an­sio­ta­soin­dek­sin nousun sekä sähkön hinnan alenemisen vuoksi

Autoedun kaavamaisia arvoja on muutettu korkotason nousun vuoksi siten, että ikäryhmän A (vuosina 2022–2024 käyttöönotetut autot) autoedun perusarvoprosentit nousevat 0,1:llä.

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisätään käyttövoimakustannukset (mm. polttoaine). Tästä kustannusten osuudesta vähennetään vuonna 2024 täyssähköautojen osalta 9 senttiä kilometriltä (8 senttiä kilometriltä vuonna 2023). Tämä tarkoittaa, että vapaan autoedun käyttökustannusten euromäärä alenee täyssähköautojen osalta. Vähäpäästöisten autojen osalta vähennettävä euromäärä pysyy samana.

Autoedun arvo on noussut työnantajan palkkaaman autonkuljettajan osalta, johtuen ansiotasoindeksin noususta.

Puhelinetu kattaa myös tie­to­lii­ken­neyh­tey­den kustannukset

Päätöksessä on tarkennettu, että matkapuhelinetuun katsotaan kuuluvan myös puhelimen tietoliikenneyhteydestä aiheutuneet kustannukset.

Verohallinnon päätös vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista.

Lähde: Verohallinnon tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää