Vuoden 2023 var­hais­kas­va­tuk­sen valvonnan tuloksia – uusi ohjelma vuodelle 2024 on julkaistu

06.02.2024 07:06

Varhaiskasvatuksen lupamenettelyyn siirtyminen sujui hyvin. Kuntien valvontakäytännöissä sekä valvontaosaamisessa on vaihtelua. Kaikissa kunnissa ei järjestetä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelmassa vuonna 2023 painopiste oli lakimuutosten toimeenpanon ohjauksessa sekä esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen valvonnassa. Näiden lisäksi painopistealueina olivat lupamenettely, valvontaosaaminen, omavalvontasuunnitelma sekä lapsen oikeus tukeen.  

Aluehallintovirastot antoivat vuoden aikana informaatio-ohjausta, järjestivät täydennyskoulutuksia ja ohjaustilaisuuksia sekä laativat ohjeistuksia lakimuutosten toimeenpanon toteuttamisesta sekä valvontaohjelman painopistealueista. 

Lupamenettelyyn siirtyminen sujui hyvin

Aluehallintovirastojen yhtenä tavoitteena oli varmistaa sujuva siirtyminen lupamenettelyyn. Yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraisuudesta annettiin informaatio-ohjausta kunnille ja yksityisille palveluntuottajille yhteensä 539 kertaa. Lisäksi saatavilla oli tallenne yksityisen varhaiskasvatuksen lakimuutoksista ja yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuudesta.

Kuntien val­von­tao­saa­mis­ta on tarpeen vahvistaa

Aluehallintovirastojen käsityksen mukaan kuntien valvontakäytännöissä sekä valvontaosaamisessa on vaihtelua. Aluehallintovirastot toteavat, että yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu aluehallintovirastojen ja Valviran lisäksi myös kunnalle. Kunnan vastuulla on varmistaa, että yksityiset varhaiskasvatuspalvelut täyttävät kunnalliselta toiminnalta vaadittavan tason. Lisäksi aluehallintovirastot korostavat, että kunnan tulee ilmoittaa valvonnassa havaitsemistaan puutteista tai epäkohdista sekä tekemistään toimenpiteistä aluehallintovirastolle tai Valviralle.  

Esiopetusta täydentävän var­hais­kas­va­tuk­sen järjestämisessä vaihtelua

Aluehallintovirastojen selvityksessä ilmeni, että kaikissa kunnissa ei järjestetä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Useissa kunnissa järjestetään esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen lisäksi myös aamu- ja iltapäivätoimintaa tai muuta vastaavaa toimintaa. Aluehallintovirastot korostavat, että jokaisella esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiseen täydentävään varhaiskasvatukseen.

Oma­val­von­ta­suun­ni­tel­ma täytyy laatia ennen toiminnan aloittamista

Valvira selvitti yksityisten perhepäivähoitajien omavalvontasuunnitelmien laatimista kyselyllä. Kyselyyn vastanneista kunnista 16 % ilmoitti, että yksityiset perhepäivähoitajat eivät ole laatineet omavalvontasuunnitelmia tai ne on laadittu osittain. Kunnista 33 % ilmoitti, että suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä.

Kuntien pitää valvoa, että kaikki yksityiset perhepäivähoitajat laativat omavalvontasuunnitelman soveltuvilta osin jo ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman on oltava valmis kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Kuntien tulee varmistaa, että käytössä olevat omat lomakkeet ovat Valviran antaman määräyksen mukaisia. Perhepäivähoitajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista. 

Lapsella on oikeus yksilölliseen tukeen

Aluehallintovirastoihin saapuneiden yhteydenottojen perusteella voidaan todeta, että informaatio-ohjaus ja täydennyskoulutukset tuen järjestämisestä sekä hallintopäätösprosessista koetaan tarpeellisiksi. Aluehallintovirastot toteavat, että varhaiskasvatuksen yhtenä tavoitteena on tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä. Tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tulee tehdä hallintopäätös viipymättä. 

Henkilöstön kelpoisuudet yhdeksi valvonnan painopisteeksi vuonna 2024

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma 2023–2025 on päivitetty vuodelle 2024. Valvontaohjelman työ jatkuu lupamenettelyn, valvontaosaamisen ja omavalvontasuunnitelmien painotetulla valvonnalla. Lisäksi aluehallintovirastot ja Valvira päättivät nostaa vuosien 2024 ja 2025 yhdeksi valvontakohteeksi kelpoisuusvaatimusten toteutumisen, sillä kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön riittävyys on ollut esillä viime aikoina, mikä on näkynyt myös aluehallintovirastoihin tulleissa epäkohtailmoituksissa.  

Henkilöstön rekrytointiprosesseissa on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä. Asiaa voidaan valvoa pyytämällä tarkasteltaviksi rekrytointi-ilmoitus ja muut rekrytointiasiakirjat. Kelpoisuusvaatimusten valvonnassa otetaan huomioon myös henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös.  

Lisäksi valvontaohjelmassa on päivitetty ilmoitusvelvollisuutta koskevaa osiota. Valvontaohjelmassa otetaan tarvittaessa huomioon myös pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman varhaiskasvatuksen kirjaukset.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää