Vastuu pa­lo­va­roit­ti­mis­ta siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle

24.03.2023 08:07

Pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin on tulossa useita muutoksia. Esimerkiksi asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy vuoden 2026 alusta alkaen asukkaalta rakennuksen omistajalle.

Palovaroittimien hankintaan ja kunnossapitoon liittyvien lakimuutosten tavoitteena on sääntelyn selkiyttäminen ja velvoitteiden nykyistä parempi toteutuminen. Arvioiden mukaan noin 20 prosentissa asunnoista ei tällä hetkellä ole palovaroitinta.

Lakimuutos vaikuttaa erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. Lakimuutos on kerännyt sen valmisteluvaiheessa laajasti kannatusta eri sidosryhmiltä. Laki astuu voimaan vuoden 2024 alusta kahden vuoden siirtymäajalla, jotta rakennuksen omistajat voivat suunnitella miten asia käytännössä järjestetään.

Pelastuslakiin ja Pe­las­tus­opis­tos­ta annettuun lakiin myös muita muutoksia

Pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muutosten tavoitteena on uudistaa lakeja niin, että pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky ja voimavarat varmistetaan ja kansalliset ja alueelliset tarpeet huomioidaan. Lakeihin on tulossa muun muassa seuraavat muutokset:

  • Sisäministeriö perustaa siviilivalmiusneuvottelukunnan, joka tukee sisäministeriötä pelastustoimen valtakunnallisessa kehittämisessä ja toiminnan yhteensovittamisessa muiden ministeriöiden ja eri toimialojen kanssa.
  • Avotulen määritelmää selkeytetään soveltamiskäytännön yhdenmukaistamiseksi.
  • Pelastusviranomaisten valvontatehtävää koskevaa sääntelyä täsmennetään ja lakiin lisätään uusi säännös, jossa säädetään rakennushankkeen aikana tehtävien pelastusviranomaisten tarkastusten edellytyksistä.
  • Hyvinvointialueet voivat jatkossakin tuottaa pelastustoimintaan kuuluvia palveluja hankkimalla niitä sopimuspalokunnilta hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti.
  • Pelastustoimen tilannekuvatoimintaa koskevia säännöksiä täsmennetään. 
  • Pelastuslakiin lisätään yhteistyöalueella tapahtuvaa pelastustoiminnan johtamista, avunantoa ja yhteistoiminnan suunnittelua koskevat säännökset.
  • Sisäministeriön pelastusviranomaisen tehtäviä pelastustoiminnan valtakunnallisessa johtamisessa täydennetään ja täsmennetään.
  • Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuuksia selkiytetään siten, että toimivaltuuksia voidaan käyttää myös ilmeisen onnettomuusuhan aikana.
  • Jatkossa Pelastusopisto päättää toisessa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden kelpoisuudesta toimia pelastustoimen virassa tai tehtävässä, nuohoojana tai hätäkeskuspäivystäjänä.

Hyvinvointialueiden pelastustoimintaa koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2023 ja muut muutokset vuoden 2024 alusta lähtien.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää