Vam­mais­pal­ve­lu­lain soveltamisalaa tarkentava hallituksen esitysluonnos lausunnoille

15.04.2024 08:01

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Esityksen tavoitteena olisi turvata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Tavoitteena on myös selkeyttää uuden vammaispalvelulain soveltamista niin, että se säilyisi vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden tarkoituksenmukainen ohjautuminen eri lainsäädännön mukaisiin palveluihin palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Tavoitteena on, ettei hyväksytyn vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tapahtuisi sellaista siirtymistä, joka johtuu muista syistä kuin asiakkaan vammaispalveluita koskevasta välttämättömästä palvelutarpeesta. Lainvalinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, kuuluuko asiakkaan palveluntarve ensisijaisen lainsäädännön, kuten sosiaalihuoltolain, vai vammaisille henkilöille erityislakina tarkoitetun vammaispalvelulain piiriin.

Esitysluonnoksen mukaan vammaispalvelulain perusteella järjestettäisiin palveluita vain, jos ensisijaisessa lainsäädännössä tarkoitetut palvelut eivät ole henkilön yksilöllisen palvelutarpeen ja edun kannalta sopivia ja riittäviä. 

Lisäksi esitysluonnoksessa täsmennetään, että vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestettäisiin vammaiselle henkilölle, jos hänen avun ja tuen tarpeensa poikkeaa henkilön elämänvaiheelle tavanomaisesta tarpeesta. Arviointi ei kohdistuisi mihinkään asiakas- tai ihmisryhmään erikseen, vaan tarve arvioitaisiin jokaisen henkilön osalta yksilöllisesti. Säännös mahdollistaisi vammaispalvelulain myöntämisedellytysten täyttyessä positiivisen erityiskohtelun yhdenvertaisuuden toteutumiseksi kaikissa elämänvaiheissa. 

Vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista koskevan esityksen tavoitteena on

1.    turvata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palvelujen saatavuus
2.    säilyttää uusi vammaispalvelulaki vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina
3.    turvata hyvinvointialueiden mahdollisuus rahoittaa uudistus sekä
4.    varmistaa lain yhtenäinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla.

Soveltamisalalla viitataan siihen, ketkä tietyn lain piiriin kuuluvat.

Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) tulee voimaan 1.1.2025. Esitettävien soveltamisalan tarkentamista koskevien muutoslakien on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan siten, että uusi vammaispalvelulaki tulisi suoraan voimaan tarkennetulla soveltamisalalla.

Hallitusohjelman mukaan uuden vammaispalvelulain kustannusvaikutus voimassa olevaan lainsäädäntöön verrattuna saisi olla 100 miljoonaa euroa vuosittaisia menoja kasvattava. Esityksen rahoitukseen ei kuitenkaan arvioida tarvittavan koko sille varattua lisämäärärahaa, sillä ehdotettavien soveltamisalan tarkennusten myötä vammaispalvelulain mukaisten palveluiden piiriin ohjautuvien asiakkaiden määrä ei eroaisi merkittävästi siitä, mitä alkuperäisessä hallituksen esityksessä (HE 191/2022 vp) arvioitiin. Soveltamisalaltaan tarkennetun vammaispalvelulain voimaantulo lisäisi hyvinvointialueiden kustannuksia noin 24,8–37,3 milj. euroa vuosina 2025–2028.

Lausunnon jättäminen

Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.5.2024 klo 16:15 mennessä.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää