Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan mietintö vuoden 2024 tu­lo­ve­roas­tei­kos­ta valmistui

20.11.2023 10:07

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintö vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta on valmistunut. Mietintöön sisältyy neljä vastalausetta.

Mietinnössään valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuoden 2024 tuloveroasteikosta sekä ansiotuloveroperusteista. Ehdotettu laki sisältää valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon. Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 2,8 prosentilla indeksitarkistuksen vuoksi. Tuloverolakia muutettaisiin siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja poistumaprosenttien tulorajoja sekä perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin. Työtulovähennyksen ja perusvähennyksen muutoksissa on otettu huomioon hallitusohjelman kirjaukset työn verotuksen keventämisestä sekä indeksitarkistuksesta.

Valiokunta pitää ansiotuloveroperusteisiin tehtäviä muutoksia perusteltuna. Tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa ja parantaa työn vastaanottamisen kannustimia työn verotusta keventämällä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös eräitä muita muutoksia. Työtulovähennyksen ikään perustuvaa enimmäismäärän korotusta ehdotetaan uudelleen kohdennettavaksi siten, että korotus poistetaan alle 65-vuotiailta ja enimmäismäärän korotus kaksinkertaistetaan 65 vuotta täyttäneillä 600 eurosta 1 200 euroon. Asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia koskevan vähennyksen omavastuuosuutta nostettaisiin 750 eurosta 900 euroon. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä koskevaa korotettua kotitalousvähennystä jatketaan vuodelle 2024. Laillistetun fysioterapeutin antama fysioterapia ja laillistetun toimintaterapeutin antama toimintaterapia säädettäisiin kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi töiksi. Ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverotuksen alainen työskentelyaika ehdotetaan pidennettäväksi 48 kuukaudesta 84 kuukauteen.

Esityksen mukaan perintö- ja lahjaverolain säännöstä perintöveron pidennetystä maksuajasta pidennettäisiin kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Muutoksen myötä maksamatonta perintöveroa ei perittäisi ulosottoteitse eikä sen perusteella haettaisi verovelvollista konkurssiin ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Maksamatta olevasta perintöverosta perittäisiin alennettua viivästyskorkoa. Valiokunta ehdottaa tarkennusta veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia koskevan muutosehdotuksen voimaantulosäännökseen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 alusta. Tuloverolain rahastopoikkeusta koskevat säännökset on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2025 loppuun ja niitä sovellettaisiin vuosien 2024 ja 2025 verotuksessa.

Valiokunnan mietintö VaVM 8/2023 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää