Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan mietintö pie­ny­ri­tys­di­rek­tii­vin mukaisista muutoksista valmistui

10.06.2024 09:57

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintö arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta on valmistunut. Valiokunta esittää esityksen hyväksymistä muutettuna. Mietintöön jätettiin kaksi vastalausetta.

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön pienyritysdirektiivin edellyttämät muutokset. Keskeisin muutos koskee verovelvollisuuden alarajaan liittyvän huojennuksen, ns. alarajahuojennuksen poistamista. Lisäksi verovelvollisuuden alarajan määrittelyä yhtenäistettäisiin EU-oikeuden mukaisesti. Esityksen mukaan verovelvollisuuden alaraja laskettaisiin kalenterivuoden liikevaihdon perusteella eikä tilikauden liikevaihdon perusteella. Väärinkäytösten estämiseksi ja vähäisen toiminnan verottomuuden tarkoituksen toteutumiseksi verottomuuden edellytyksiä arvioitaessa otettaisiin huomioon elinkeinonharjoittajan liikevaihto nykyistä pidemmältä ajanjaksolta. Kuluvan kalenterivuoden lisäksi otettaisiin huomioon edeltävän kalenterivuoden liikevaihto. Ehdotuksen mukaan elinkeinonharjoittaja merkittäisiin rekisteriin siitä ajankohdasta lukien, jona alaraja ylittyi. Esityksen myötä otettaisiin myös käyttöön erityisjärjestelmä, jonka kautta pienten yritysten verovapautta sovellettaisiin muissa kuin sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa direktiiviin perustuviin esityksessä ehdotettuihin muutoksiin.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan verovelvollisuuden alarajan säilyttämistä nykyisellä 15 000 euron tasolla. Valiokunta katsoo kuitenkin, että alarajanhuojennuksen poistamisen vaikutuksia on perusteltua lieventää alarajan maltillisella korotuksella 20 000 euroon, ja ehdottaa tätä koskevaa muutosta.  Alarajan korotuksella olisi myös yritysten ja Verohallinnon hallinnollista taakkaa pienentävä vaikutus.

Esitys liittyy vuoden 2025 talousarvioon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Valiokunnan mietintö VaVM 9/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää