Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen il­man­suo­je­luoh­jel­man päivityksen

03.03.2023 08:28

Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030 on päivitetty. Ilmansuojeluohjelmalla tähdätään ilmansaasteiden, kuten pienhiukkasten ja typpidioksidin, aiheuttamien haittojen ehkäisemiseen. Ilmansuojeluohjelma on laadittu vuonna 2019, ja se tulee päivittää neljän vuoden välein. Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat Suomessa matalat, eikä päivitetyssä ilmansuojeluohjelmassa esitetä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

Valtioneuvosto hyväksyi ilmansuojeluohjelman päivityksen 2.3.2023. Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030 on laadittu vuonna 2019 EU:n päästökattodirektiivin mukaisesti.

Ohjelma sisälsi toimet, joilla direktiivissä säädetyt rikkidioksidin, typenoksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, pienhiukkasten ja ammoniakin päästövähennysvelvoitteet toteutetaan. Nyt hyväksytyssä päivityksessä on esitetty päivitetyt päästöinventaariot, päästöskenaariot ja ilmanlaatutiedot sekä ajantasaiset tiedot kansallisesta politiikkakehityksestä, vastuunjaosta ja ekosysteemiseurannasta. Lisäksi päivityksessä on esitetty yhteenvedot ilmansuojeluohjelman ja maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämisohjelman toimenpiteiden toteuttamisesta. 

Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet Suomessa ovat edelleen matalia moniin eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna. Ilmansaasteista aiheutuu kuitenkin terveys- ja ympäristöhaittoja myös Suomessa.

”Ilmansuojelutilanne on Suomessa onneksi melko hyvä, ja viime vuosikymmenten aikana ilmansaastepäästöt ovat vähentyneet. Ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi ilmansuojelutyötä on kuitenkin edelleen jatkettava määrätietoisesti. Kansallisen ilmansuojeluohjelman toimeenpanoverkon ja sen alaisten teemaryhmien tärkeää työtä on tarkoitus jatkaa kohti ilmansuojeluohjelman tavoitevuotta 2030.”, toteaa erityisasiantuntija Katja Ohtonen ympäristöministeriöstä. 

Päästöinventaariotiedot osoittavat, että Suomi saavutti kaikkien päästökattodirektiivin mukaisten ilmansaasteiden päästövähennysvelvoitteet vuonna 2020.  Skenaariolaskelmat osoittavat, että Suomen ennustetaan saavuttavan uudet, tiukemmat päästövähennysvelvoitteet myös vuonna 2030. Tämän vuoksi ilmansuojeluohjelman päivityksessä ei esitetä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Vuoden 2019 ilmansuojeluohjelmassa esiteltyjen lisätoimenpiteiden toimeenpanoa jatketaan. Nämä toimenpiteet tähtäävät etenkin pienpolton päästöjen sekä liikenteen pakokaasu- ja katupölypäästöjen vähentämiseen. Myös erillisen maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämisohjelman toimeenpanoa jatketaan.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää