Valtion yh­tiö­omis­tuk­sil­la haetaan kestävää kasvua – hallitus hyväksyi valtion omis­ta­ja­po­li­tii­kan pe­ri­aa­te­pää­tök­sen

24.05.2024 07:10

Valtioneuvosto on antanut uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Se ohjaa valtion toimintaa osakkeenomistajana ja koskee kaikkia niitä osakeyhtiöitä, joissa valtio on osakkeenomistaja, sekä niitä ministeriöitä, jotka omistajaohjaavat yhtiöomistuksia.

”Omistajapolitiikan uudistuksessa on huomioitu, että yhtiöt toimivat nyt geopoliittisesti muuttuneessa tilanteessa ja entistä haastavammissa olosuhteissa. Perusasiat pysyvät ennallaan: valtion omistajapolitiikan lähtökohtana on yhtiöomistusten hallinnointi vastuullisesti, ammattimaisesti, omistusintressin kannalta tarkoituksenmukaisesti ja omistaja-arvoa pitkäjänteisesti kasvattavasti”, toteaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

Valtion päätöksenteko omistajana perustuu lakiin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta sekä osakeyhtiölakiin. Päivittäinen omistajaohjaus perustuu arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodiin ja hyvän hallintotavan suosituksiin. 

Valtio tavoittelee yhtiöomaisuutensa hoidossa pitkäjänteistä omistaja-arvon kasvua, ennakoitavia omaisuustuloja sekä strategisten intressien ja erityistehtävien tehokasta toimeenpanoa.

”Valtiolla on omistuksessaan merkittävä yhtiöomaisuus: 73 yhtiötä, joiden arvo vuodenvaihteessa oli noin 37 miljardia euroa. Näiden yhtiöiden ohjaamisessa ja niiden omaisuusarvon säilyttämisessä ja kasvattamisessa tarvitaan pitkäjänteistä, yli vaalikausien ulottuvaa omistajapolitiikkaa.”

Hallitusohjelman mukaisesti omistajapolitiikassa painottuvat nyt riskienhallinta, turvallisuus sekä kilpailuneutraliteetti.

”Tärkeä lähtökohta on, että valtio kunnioittaa reilun kilpailun vaatimuksia ja varmistaa sen, ettei se toiminnallaan syrjäytä yksityistä omistajuutta”, ministeri Adlercreutz sanoo.

Huoltovarmuus ja riskienhallinta painopisteinä

Valtio-omistaja huomioi geopoliittisen ulottuvuuden ja huoltovarmuusnäkökohdat Suomen kannalta muun muassa yhtiöitä koskevissa omistajastrategioissa ja yhteiskunnallisen intressin määrittelyssä. 

”Omistajastrategiassa kunkin yhtiön omistukseen liittyvät pääriskit huomioidaan ja riskienhallinnan rooli päätöksenteon tukena varmistetaan. Yhtiöiden tulee itse identifioida liiketoiminnassaan muuttunut geopoliittinen tilanne ja sen edellyttämät varautumisen, riskienhallinnan sekä kriittisen infran suojaamista koskevat kysymykset”, ministeri Adlercreutz toteaa.

Muiden suurten osakkeenomistajien tavoin valtio nimittää omia edustajiaan yhtiöidensä hallituksiin, tosin pörssiyhtiöiden hallituksiin valtio esittää virkamiehiä vain poikkeustilanteissa. 

Palkitsemisessa korostuu kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

Valtio on aktiivinen omistaja, joka määrittelee jokaiselle yhtiöomistukselleen omistajastrategian, josta ilmenevät omistajan tavoitteet sekä omistajaohjauksen painopisteet ja toimenpiteet. Valtio-omistaja muodostaa oman tahtotilansa yhtiöiden taloudellisista ja strategisista tavoitteista, joita se tarkastelee säännöllisesti yhtiön hallituksen kanssa.

Jatkossa kaikkien valtionyhtiöiden on määriteltävä ja julkaistava osinkopolitiikkansa, jonka lähtökohtina ovat tehokas ja toimialalla vertailukelpoinen pääomarakenne sekä suhteellisen tasainen, ennakoitava osinkovirta.

Palkitsemisessa valtio edellyttää kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä korostaa muuttuvan palkitsemisen kriteereiden avoimuuden merkitystä palkitsemisraportoinnissa. Tärkeänä pidetään myös sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa samapalkkaisuusdirektiivin mukaisesti.

Listaamattomien yhtiöiden palkitsemisrajat pysyvät ennallaan, mutta pörssiyhtiöiden muuttuvan palkitsemisen maksimiraja nostetaan 200 prosenttiin aiemmasta 120 prosentista.

”Pörssiyhtiöiden tulospalkitsemisen enimmäisrajat olivat merkittävästi markkinatasoa alhaisemmat. Valtio-omisteisten yhtiöiden on kyettävä palkkaamaan johtoa ja henkilöstöä kilpailukykyisin ehdoin”, ministeri Adlercreutz toteaa. 

Vastuullisuus omistaja-arvon kasvun takaajana

Omistajapolitiikassa on täsmennetty valtio-omistajan vastuullisuusodotuksia muun muassa yhtiöiden ilmasto- ja luontotyöhön liittyen sekä korostettu yhtiöiden vastuuta arvoketjunsa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Valtio-omistaja edellyttää yhtiöiltä edelläkävijyyttä yritysvastuussa, koska vastuullisuus vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja kasvattaa omistaja-arvoa. 

”Omistajana edellytämme, että vastuullisuus on osa valtio-omisteisten yhtiöiden strategiaa, liiketoimintamallia ja johdon palkitsemista. Yhtiöiden tulee keskittyä kilpailukykynsä kannalta olennaisten vastuullisuustavoitteiden edistämiseen”, ministeri Adlercreutz toteaa.

Uutena toimintatapana omistajaohjausosasto laatii säännöllisesti valtion yhtiöomistuksia koskevan vastuullisuusohjelman. Siinä määritellään valtio-omistajan vastuullisuustavoitteet ja -mittarit, joilla omistaja voi seurata oman vastuullisuustyönsä ja omistajaohjaustyönsä vaikuttavuutta.

Omis­tus­jär­jes­te­lyt hal­li­tus­kau­del­la

Hallitusohjelman mukaista investointiohjelmaa on tarkoitus rahoittaa pääosin liikelaitosten tuloutuksilla ja omaisuustuloilla, joita ovat osingot, pääomanpalautukset, osakemyynnit ja muut yritysjärjestelyt. 

”Hallituskauden kuluessa valtio-omistaja arvioi huolellisesti omistusjärjestelyjä ja yhtiöiden optimaalista omistusrakennetta. Omistusjärjestelyjen suunnittelussa huomioidaan aina yhtiöiden ja pääomamarkkinoiden tilanne”, ministeri Adlercreutz korostaa.

Valtion listaamattomien yhtiöiden pääomarakenteet arvioidaan säännöllisesti ja mahdolliset ylipääomitukset puretaan.

Uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen valmistelun yhteydessä on tarkastettu ja täsmennetty yhtiöiden omistusintressit ja seuraavat vähimmäisomistusrajat ehdotetaan eduskunnalle päätettäväksi. Finavia Oyj:n ja VR Group Oyj:n vähimmäisomistusrajat lasketaan 50,1 prosenttiin aiemmasta 100 prosentista. Gasum Oy:n ja Posti Group Oy:n vähimmäisomistusrajat laskevat 33,4 prosenttiin aiemmasta 50,1 prosentista. A-Kruunu Oy:n vähimmäisomistusraja lasketaan 0 prosenttiin aiemmasta 100 prosentista. Kemijoki Oy:n raja nostetaan 33,4 prosenttiin aiemmasta 0 prosentista.

Lähde ja lisätietoja: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää