Uusi työkalu tukee han­kin­tayk­si­köi­tä vastuullisissa julkisissa hankinnoissa

06.03.2024 14:25

Hankinta-Suomi-ohjelmassa on julkaistu käyttöopas, joka tukee julkisia hankintayksiköitä kustannustehokkaiden ja laadukkaiden vastuullisuusauditointien toteuttamisessa. Yksi keskeisistä auditoinnin kohteista on ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien toteutuminen. Oppaasta järjestetään koulutus 14.3.2024 hankintoja tekeville.

Vastuullisuuden auditointi on menetelmä, jolla arvioidaan toimittajan vastuullisuuden tasoa ja kehittämistarpeita. Hankintojen vastuullisuusauditointi voi perustua esimerkiksi kansainvälisiin standardeihin tai kansallisiin ohjeistuksiin.

Hankinta-Suomi-ohjelman tuottaman oppaan viitekehys perustuu kansalliseen Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet -ohjeistukseen (Code of Conduct). Ohjeistus sisältää vastuullisuuden keskeiset osa-alueet, joita ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen vastuullisuus.

Oppaasta järjestetään hankintayksiköille ja muille asiasta kiinnostuneille webinaari 14.3.2024 klo 14.00.

Käyttöoppaasta saa runsaasti käytännön tukea vastuullisten hankintojen tekemiseen

Opas sisältää runsaasti havainnollisia esimerkkejä, malleja ja muistilistoja vastuullisuuden auditoinnin tueksi. Oppaassa kuvattu auditointiohjelma voi helpottaa järjestelmällistä riskilähtöisten toimittajien tai sopimusten tarkastelua ja seurantaa. Auditointiohjelma sisältää kuvauksen auditointitavoista ja -käytännöistä, joita hankintayksiköt voivat käyttää organisaatiokohtaisten valintojen tukena sekä mallin, jonka avulla hankintayksikkö voi varmistaa sopimuksessa vaadittujen vastuullisuuskriteerien täyttymisen. 

Opas tuotettiin yhteistyössä yhteishankintoja tekevien yksiköiden kanssa. Hankintoja tekevillä on yhteinen näkemys siitä, että vastuullisuusauditointeja tulisi tehdä yhtenäisesti ja että yhteiset toimintatavat ja työkalut säästäisivät sekä hankintayksiköiden että toimittajien aikaa ja resursseja. 

Opas toimeenpanee kansallista hankintastrategiaa, jossa yhtenä tavoitteena on kehittää riskimaista tehtävien hankintojen auditointeja ja ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien huomioimista hankinnoissa. Hankinta-Suomi-ohjelma kokoaa yhteen keinoja julkisten hankintojen kehittämiseksi, ja uuden käyttöoppaan tavoitteena on osaltaan edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja julkisen talouden kestävyyttä.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää