Uudet hankkeet kehittävät ympäristöön liittyvien lu­pa­me­net­te­ly­jen di­gi­ta­li­saa­tio­ta

06.03.2024 14:07

Ympäristöministeriö on asettanut kaksi digitalisaatiohanketta, joilla pyritään hallitusohjelman mukaisesti edistämään ympäristöön liittyvien lupamenettelyjen sujuvoittamista. Tavoitteena on edesauttaa sitä, että asiointi ja lupien haku ympäristöasioissa toimisi ensisijaisesti digitaalisesti 1.1.2026 alkaen, kun uusi valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto aloittaa toimintansa valtion aluehallinnon uudistuksen myötä.

”Yhden luukun palvelujen digitalisaation koordinointi -hanke” (YLP Digi) ja ”Ympäristönsuojelun tietorakenteiden ja yhteentoimivuuden kehittäminen” (YTY) saavat Euroopan unionin REPower-rahoitusta. YLP Digi on osa ympäristöministeriön yhden luukun palvelujen hanketta. Yhden luukun mallissa uusi valtion ympäristöviranomainen vastaa lupa- ja muiden menettelyjen etenemisestä ja koordinoinnista. Yhdistämällä keskeisten ympäristöön liittyvien lupalakien käsittelyjä useita lupia edellyttävässä toiminnassa lupahakemus johtaa yhä useammin yhteen päätökseen ja valitusmahdollisuuteen.

Ympäristöasioiden ”digiluukku” syntyy useiden digihankkeiden yhteistyönä. YLP Digi koordinoi yhden luukun palvelujen digitalisaation kokonaisuuden etenemistä. Työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta -palvelusta pyritään kehittämään kattava lupien digitaalinen hakukanava, jonka kautta hakemukset ohjautuvat kustakin luvasta vastaavalle viranomaiselle ja sen tietojärjestelmiin. Sen kautta toiminnanharjoittaja voi hakea keskeiset ympäristöön liittyvät luvat ja asioida uudessa valtion virastossa. Tavoitteena on, että viranomaiset pystyvät hyödyntämään muiden viranomaisten lupamenettelyissä kertynyttä tietoa. Nykyisiä käytössä olevia palveluita voidaan hyödyntää kehitystyössä.

YTY-hankkeessa kehitetään ympäristönsuojelutiedon käytettävyyttä vahvistamalla ympäristöviranomaisten tietojen yhteentoimivuutta. Työssä keskitytään erityisesti tietoihin, jotka toistuvat ympäristönsuojelulain ja osin myös muun ympäristöön liittyvän lainsäädännön mukaisissa lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyissä sekä niitä koskevissa päätöksissä ja valvonnassa. Tavoitteena on, että toiminnanharjoittajat ja viranomaiset syöttävät hanketta koskevat tiedot tietojärjestelmään vain kerran, minkä jälkeen tieto on soveltuvin osin eri osapuolten käytettävissä.

Tavoitteena on sujuvoittaa asiointia, tehostaa viranomaisten työtä ja luoda parempi tilannekuva lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyjen piirissä olevista hankkeista. Jatkossa päätöstietoja pyritään ohjaamaan automaattisesti eri viranomaisilta, myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, tietovarantoon, josta saadaan ajantasaista ja valtakunnallisesti kattavaa tilannetietoa ympäristöön vaikuttavista hankkeista.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää