Ulkomaalaislain oles­ke­lulu­pa­sään­nös­ten uudistus lausun­to­kier­rok­sel­le

30.01.2024 14:46

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ulkomaalaislain uudistuksia käsittelevän lakiesityksen. Lausuntokierros päättyy 20.2.2024.

Lausuntokierrokselle lähtevä esitys koostuu useasta kokonaisuudesta, joilla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia maahantulosäännösten kiertämisestä, henkilöllisyyden todentamisesta sekä sen estämisestä, että turvapaikanhakijat siirtyvät työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi. 

Maahantulosäännösten kiertämistä koskevien uudistusten tavoitteena on tukea hallitusohjelman kokonaisvaltaista tavoitetta maahanmuuton hallinnasta ja sisäisen turvallisuuden edistämisestä. 

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den "kaistanvaihto" estetään

Lausuntokierrokselle lähteneessä esityksessä tavoitteena on estää turvapaikanhakijoiden siirtyminen työperäisen oleskeluluvan hakijaksi turvapaikkaprosessin ollessa kesken tai henkilön ollessa vielä maassa turvapaikkamenettelyn jälkeen. Myös opiskelijoiden oleskeluluvat sisällytettäisiin ehdotuksessa "kaistanvaihdon" kiellon piiriin. Lakiesityksen mukaisesti turvapaikan haun aikana tai sen jälkeen Suomessa jätetyt oleskelulupahakemukset jätettäisiin jatkossa käsittelemättä. Muutos ei koskisi tilapäisen suojelun saajia. 

Uudistus tukisi myös hallitusohjelman tavoitetta tehostaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden nopeaa maasta poistumista. 

Hen­ki­löl­li­syy­den todentamista selkeytetään

Uudistusten tavoitteena on tiukentaa sekä viranomaisen että oleskeluluvan hakijan omaa velvollisuutta henkilöllisyyden todentamisessa. Tilanteissa, joissa oleskelulupa voidaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan myöntää matkustusasiakirjan puuttumisesta huolimatta, olisi pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä jatkossa se, että hakija on joko hankkinut matkustusasiakirjan tai todistettavasti pyrkinyt sellaisen hankkimaan. Lisäksi hakijan olisi esitettävä muuta luotettavaa selvitystä henkilöllisyydestään. 

Lisäksi lakiesityksen mukaisesti ulkomaalaislain käsitteitä yhdenmukaistettaisiin henkilöllisyyden todentamisessa. Tavoitteena on, että laki olisi yhteneväinen ja loisi pohjan henkilöllisyyden todentamista koskevan sääntelyn kehittämiselle muissa hallituskaudella toteutettavissa lainsäädäntöhankkeissa. 

Biometrisiä tietoja voitaisiin luovuttaa Schengenin tie­to­jär­jes­tel­mään

Uudistuksen yhteydessä mahdollistettaisiin myös poliisin rekisteriin ulkomaalaislain nojalla tallennettujen sormenjälki- ja kasvokuvatietojen luovuttaminen Schengenin tietojärjestelmään tallennettaviin palauttamis-  ja maahantulokieltokuulutuksiin. Palauttamiskuulutusten avulla viranomaiset voivat varmistaa, että palauttamispäätöksessä asetettua paluuvelvoitetta on noudatettu ja tukea palauttamispäätösten täytäntöönpanoa. Maahantulokieltokuulutusten avulla viranomaiset voivat estää maahantulokieltoon määrätyn henkilön paluun Schengen-alueelle.   

Lisäämällä biometriset tiedot kuulutuksiin parannetaan toimivaltaisten viranomaisten kykyä kuulutusten kohteena olevien henkilöiden henkilöllisyyden todentamiseen tai tunnistamiseen.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: sisäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää