Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta puoltaa työ­tais­te­luoi­keu­den rajoittamista koskevan sääntelyn hyväksymistä muutettuna

19.04.2024 15:04

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö työtaisteluoikeuden rajoittamista koskevasta lainsäädännöstä on valmistunut.

Esityksellä on tarkoitus toteuttaa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman kirjaukset työrauhan parantamiseen tähtäävistä muutoksista. Muutosten tavoitteena on nykyistä vakaammat ja häiriöttömämmät työmarkkinat, jotka turvaavat yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin sekä edistävät ulkomaalaisten toimijoiden käsitystä Suomesta vakaana toiminta- ja investointiympäristönä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan rajoituksia poliittisen työtaisteluoikeuden käyttöön ja enimmäiskestoon sekä myötätuntotyötaistelujen edellytyksiin. Myötätuntotyötaistelut (tukilakot) asetettaisiin suhteellisuusarvioinnin ja työriitalain (420/1962) mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi. Lisäksi laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa ehdotetaan korotettavaksi. Yksittäiselle työntekijälle asetettaisiin seuraamusmaksu laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta.

Valiokunta ehdottaa joitakin sanamuotojen täsmennyksiä ja tarkistuksia hallituksen esityksen poliittisia työtaisteluita ja myötätuntotyötaisteluita koskeviin säännöksiin. Poliittisia työtaisteluita koskevaan sääntelyyn valiokunta ehdottaa lisättäväksi 12 kuukauden aikarajan, jonka kuluttua työtaistelun toimeenpaneva yhdistys voi jatkaa aiemmin järjestämäänsä poliittista työtaistelua saman tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi valiokunta ehdottaa täydennettäväksi edellytyksiä, joiden mukaan työnantaja voi kuitata lainvastaiseksi todettuun työnseisaukseen osallistuneen työntekijän palkasta 200 euron seuraamusmaksu.

Valiokunta hyväksyi lausuman, joka edellyttäisi hallitusta arvioimaan työrauhalainsäädäntöön tehtyjen muutosten sukupuolivaikutuksia ja antamaan arvioinnista selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2027 loppuun mennessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sai perustuslakivaliokunnalta ja lakivaliokunnalta lausunnot hallituksen esityksestä.

Mietintöön jätettiin kaksi vastalausetta.

Ehdotetut lait on hallituksen esityksen mukaan tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024. Valiokunta viittaa mietinnössään kuulemisissa todettuun tarpeeseen saattaa lait voimaan mahdollisimman pian ja katsoo, ettei estettä lakien voimaantulon aikaistamiseen ole.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi HE 12/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää