Tu­le­vai­suus­va­lio­kun­ta julkaisi lausunnon Euroopan terveysunionin tulevaisuudesta

03.06.2024 10:40

Lausunnossa kommentoidaan valtioneuvoston näkemystä (E 27/2024 vp) Euroopan terveysunionin avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024–2029.

Lausunnossaan valiokunta keskittyy erityisesti hyvinvointitalouteen, terveystiedon nykyistä laajempaan ja tehokkaampaan hyödyntämiseen, terveysteknologian kehittämiseen, mikrobilääkeresistenssin torjuntaan sekä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden edistämiseen.

Tulevaisuusvaliokunnan mielestä Suomen on tuotava kannassaan vahvemmin esille hyvinvoinnin ja talouden kytkennät, eli hyvinvointitalous. Valiokunnan mukaan hyvinvointitalous sekä laadukkaat ja saavutettavat terveydenhuoltopalvelut lisäävät myös väestön resilienssiä sekä huoltovarmuutta.

Tulevaisuusvaliokunta kannattaa terveystiedon myös rajat ylittävän käytön edistämistä EU:ssa. Lisäksi valiokunta kiirehtii Suomen toisiolain päivittämistä sekä lupakäytänteiden yksinkertaistamista ja nopeuttamista niin, että datan käyttö tieteelliseen tutkimukseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen helpottuisi.

Tulevaisuusvaliokunnan mielestä Suomen on edelläkävijänä tuotava EU-tasolla aktiivisesti esille, mitä mahdollisuuksia datan käyttämisestä tieteelliseen tutkimukseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen syntyy. Suomen on pystyttävä laadukkaan datan tuottamisen ja viennin lisäksi myös lisäämään datalla Suomessa tehtävää tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa.

Valiokunnan mukaan ennakkovaikuttamisella on myös varmistettava, että Suomen sote-palvelujärjestelmän toimivuus ja jo tehtyjen kansallisten sekä alueellisten investointien, esimerkiksi Kanta-palveluiden, jatkuvuus ja hyödyntäminen turvataan. Lisäksi valiokunta korostaa, että Suomen kannassa on nostettava vahvemmin esille uuden teknologian, esimerkiksi supertietokoneiden ja tekoälyn, potentiaali myös terveydenhoidon ongelmien ratkaisemisessa.

Panostusta tutkimukseen, mik­ro­bi­lää­ke­re­sis­tens­sin torjuntaan ja mie­len­ter­vey­s­asioi­hin ​

​Tulevaisuusvaliokunnan mielestä EU:n terveysunionin onnistuminen edellyttää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämistä. Valiokunnan näkemyksen mukaan EU:n ja Suomen on lisättävä uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen sekä terveysteknologian tutkimusta ja kehittämistä. Varsinkin kliinistä työtä tekevien tutkimusmahdollisuuksista on huolehdittava. Uusilla innovaatioilla voidaan vähentää kustannuksia ja haitallisia riippuvuuksia, lisätä huoltovarmuutta sekä luoda taloudellista kasvua, työtä ja hyvinvointia. Valiokunta kannattaa myös EU:n tuotantokapasiteetin lisäämistä kriittisissä lääkeaineissa ja materiaaleissa, joita tarvitaan esimerkiksi diagnostiikan, rokotteiden, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä ja valmistamisessa.

Tulevaisuusvaliokunta painottaa, että mikrobilääkeresistenssi on yksi ihmiskunnan suurimmista uhista. Mikrobilääkkeiden tehon häviäminen tekee monista nyt arkisista taudeista tappavia. Tulevaisuusvaliokunta ehdottaakin, että mikrobilääkeresistenssin torjunta otetaan yhdeksi EU:n painopistealueeksi globaalissa terveyden edistämisessä. Lisäksi tulevaisuusvaliokunta ehdottaa, että Suomi ottaa yhdeksi terveysunioniin vaikuttamisen painopistealueeksi lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden.

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto TuVL 2/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää