Tietosuoja-asetus vakiinnuttanut henkilötietojen suojan huomioimisen osaksi or­ga­ni­saa­tioi­den toimintaa

10.06.2024 08:18

Oikeusministeriö on selvittänyt lausuntokierroksella EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltamiskokemuksia ja toimivuutta Suomessa. Lausunnon antoi yhteensä 66 organisaatiota, jotka edustivat sekä julkista että yksityistä sektoria.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä EU-säädös, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018. Asetus on vahvistanut henkilötietojen suojaa ja antanut enemmän keinoja hallita omien henkilötietojen käsittelyä.

Lausunnon antajat pitivät yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävimpänä hyötynä sitä, että sen ansiosta yksittäiset ihmiset ja organisaatiot ovat tietoisempia henkilötietojen suojasta. Hyötynä pidettiin myös rekisteröityjen oikeuksien vahvistumista ja henkilötietojen suojan vakiintumista osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa.

Haasteena on ollut, että organisaatiot kokevat asetuksen vaikeaselkoiseksi ja tulkinnanvaraiseksi. Lisäksi ne ovat kokeneet haastavaksi asetuksen yhteensovittamisen muun lainsäädännön kanssa. Osa asetuksen velvoitteista koetaan myös kuormittavaksi.

Lausunnon antaneet organisaatiot pitivät hyvänä yhtenäistä eurooppalaista lainsäädäntöä. Toisaalta haasteina tuotiin esiin myös asetuksen kansallisesta liikkumavarasta johtuvat erot EU:n jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä sekä asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltiokohtaiset erot.

Oikeusministeriö keräsi lausuntoja 14.8.–6.9.2023. Lausuntokierros liittyi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuuden arviointiin, jonka komissio suorittaa nyt toista kertaa. Arviointiin liittyvä komission kertomus on tarkoitus julkaista kesällä 2024. EU:n neuvoston näkemys, jonka komissio ottaa huomioon arvioinnissa, hyväksyttiin joulukuussa 2023.

Lähde ja lisätietoja: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää