Syrjintä työelämässä yhä ongelmana – terveydentila ja kansalaisuus valvotuimpien syiden joukossa

11.06.2024 07:42

Työsuojeluviranomainen on julkaissut vuoden 2023 yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvontaraportin. Raportti antaa kattavan kuvan työelämässä tapahtuvan syrjinnän valvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Vuoden 2023 aikana työsuojeluviranomainen sai noin 520 yhteydenottoa työsyrjintään liittyen. Yhteydenotoissa kysyttiin useimmiten neuvoja syrjintätilanteiden käsittelyyn työpaikalla tai pohdittiin, onko kyseessä syrjintä.

Varsinaisia työsyrjintään liittyviä valvontapyyntöjä käsiteltiin 175. Valvontapyyntöjen perusteella tehtiin 101 tarkastusta, joissa valvottiin yksittäisen työntekijän tai työnhakijan kokemaa syrjintää. Tarkastuksista neljänneksessä todettiin, että työnantaja oli rikkonut syrjinnän kieltoa.

Keskeiset havainnot työsuojeluviranomaisen yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonnasta:

  • Hieman yli puolet valvontapyyntöjen perusteella tehdyistä tarkastuksista liittyi työsuhteen päättämiseen. Noin 40 prosenttia tarkastuksista koski syrjintää työ-tai palvelussuhteen aikana ja noin joka kymmenes työhönottoa.
  • Kaikista annetuista velvoitteista yli puolet liittyi työsuhteen päättymiseen ja alle kolmannes työ- tai palvelussuhteen aikana koettuun syrjintään. Lähes 15 prosenttia velvoitteista koski syrjintää työhönotossa.
  • Suurin osa tarkastuksista liittyi terveydentilaan perustuvaan syrjintään. Toiseksi eniten tarkastuksilla arvioitiin syrjintää muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kolmanneksi yleisimpiä olivat alkuperään, kansalaisuuteen tai kieleen liittyvät tapaukset.
  • Eniten velvoitteita syrjinnän kiellon rikkomisesta annettiin muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ja toiseksi eniten terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi. 

Osa työelämän syrjinnästä jää piiloon, koska eri vähemmistöryhmillä voi olla korkea kynnys ottaa yhteyttä viranomaiseen ja ilmoittaa kokemastaan syrjinnästä. Työsuojeluviranomaiselle tulee varsin vähän yhteydenottoja vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi koetusta syrjinnästä, joten niihin liittyviä tarkastuksia on myös tehty vähän. 

Työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen puuttuu syrjiviin käytänteisiin työpaikoilla

Työsuojeluviranomainen valvoo syrjintää myös viranomaisaloitteisesti. Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyen syrjinnän kieltoa valvottiin noin tuhannella tarkastuksella. Syrjintää alkuperän, kielen tai kansalaisuuden perusteella havaittiin palkanmaksussa tai muissa työsuhteen vähimmäisehdoissa keskimäärin noin joka kymmenennellä tarkastuksella. Tilanne ei ole muuttunut vuosien 2021 ja 2022 tasosta. Lähettävien yritysten tarkastuksissa syrjintää havaittiin puolestaan selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2023 yhdenvertaisuussuunnitelmia ja työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta valvottiin 123 tarkastuksella ja niistä yli 70 prosentissa havaittiin puutteita. Luku on noin 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2022. Syrjiviin työpaikkailmoituksiin kohdistuvia tarkastuksia tehtiin 11, joista yhdeksässä todettiin työnantajan rikkoneen syrjivän työpaikkailmoittelun kieltoa.

Tarkemmat tiedot selviävät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2023. Raportissa on myös tapauskuvauksia valvonnasta. Raportti julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi.

Pu­he­lin­neu­von­taan voi soittaa nimettömästi

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 0295 016 620. Puhelinneuvontaan voi soittaa nimettömästi. Yksittäisen työntekijän tai työnhakijan syrjintätapausta valvotaan vain hänen omalla suostumuksellaan. Muista syrjintähavainnoista voi antaa nimettömän vihjeen.

Lähde: aluehallintovirastojen tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää