Suomi kannattaa eurooppalaisen me­dian­va­paus­sää­dök­sen tavoitteita

14.11.2022 07:11

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle U-kirjelmän eurooppalaisesta medianvapaussäädöksestä (Media Freedom Act, MFA), jossa linjataan Suomen kannat säädökseen. Suomi kannattaa lähtökohtaisesti säädöksen tavoitetta yhtenäistää EU-jäsenmaiden media-alan sääntelyä sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja median vapauden edistämiseksi.

Komissio antoi 16.9.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi median vapaudesta. Ehdotus pyrkii suojelemaan median moninaisuutta ja itsenäisyyttä EU:ssa sekä varmistamaan, että julkiset ja yksityiset mediayhtiöt voivat nykyistä helpommin toimia EU:n sisämarkkinoilla. Säädös on osa EU:n pyrkimystä edistää demokraattista osallistumista, disinformaation torjumista ja median vapauden ja moninaisuuden tukemista.

Säädöksessä ehkäistäisiin jäsenvaltioiden mahdollisuuksia vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti mediapalvelujen tarjoajien toimituksellisiin päätöksiin. Mediapalvelujen tarjoajille säädettäisiin velvollisuus omistusta koskevien tietojen avoimuudesta.

Julkisen palvelun median osalta mediatalojen johtotehtäviin valittavia henkilöitä koskevat säännökset yhtenäistettäisiin EU:n alueella. Säädös sisältää myös julkisen palvelun median sisältöön kohdistuvia velvoitteita.

Säädöksessä esitetään perustettavaksi uusi riippumaton, neuvoa-antava Euroopan mediapalvelujen lautakunta, jonka tehtävänä on avustaa komissiota säädöksen toimeenpanossa ja valvonnassa.

Suomi kannattaa median vapauden ja moniarvoisuuden edistämistä

Valtioneuvosto kannattaa asetusehdotuksen tavoitteita edistää median vapautta ja mediamarkkinoiden toimivuutta EU-alueella. Vapaa ja moniarvoinen mediaympäristö on tärkeä tekijä oikeusvaltion, demokratian ja korruption torjunnan vahvistamisessa.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että ehdotettavien säännösten mukanaan tuomien uusien velvollisuuksien hallinnollinen taakka kansallisille viranomaisille ja mediapalvelujen tarjoajille jää kohtuulliseksi. Valtioneuvosto nostaa säädöksestä esiin myös useita kohtia, jotka kaipaavat lisäselvitystä liittyen muun muassa esityksen ja olemassa olevan sääntelyn suhteeseen, viranomaistehtäviin sekä kansalliseen liikkumavaraan.

Mitä seuraavaksi?

Ehdotusta käsitellään EU:n neuvoston työryhmässä, jonka toimintaan Suomi osallistuu aktiivisesti.

Medianvapaussäädöksen on tarkoitus tulla voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Asetusta sovellettaisiin pääosin kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää