Sosiaali- ja ter­veys­va­lio­kun­nan lausunto: hy­vin­voin­tia­luei­den ohjausvastuiden oltava selkeät

29.05.2024 10:22

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa hyvinvointialueita koskevan lain muuttamisesta.

Hallituksen esityksen (HE 2/2024 vp) mukaan hyvinvointialueesta annettuun lakiin (611/2021) lisättäisiin säännökset valtiovarainministeriön tehtävistä hyvinvointialueiden ohjauksessa. Muutoksella halutaan selkeyttää valtion roolia hyvinvointialueiden ohjauksessa, jotta voidaan varmistaa yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen toteutus sekä hillitä kustannusten nousua.

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunta kannattaa esityksen tavoitteita. Lausunnon mukaan ehdotetut muutokset vähentävät hallinnollista taakkaa ja mahdollistavat hyvinvointialueiden ohjauksen yhdenmukaistamisen.

Vastuut ilmaistava selkeästi jo säädöstekstissä

Valiokunta korostaa kuitenkin, että laissa tulee säätää selvästi siitä, mitkä ovat hyvinvointialueita ohjaavien ministeriöiden toimivallan rajat ja keskinäiset vastuut. Niistä ei valiokunnan mukaan saa vallita epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta yhtyy asiasta lausunnon antaneen perustuslakivaliokunnan kantaan (PeVL 14/2024 vp) siitä, että perusoikeuksien turvaamiseen liittyvien seikkojen täytyy käydä ilmi säännöstekstistä. Valiokunta ehdottaakin, että säännösehdotuksia muutetaan eräiltä osin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Ne jättivät keskustan eduskuntaryhmä sekä sosiaalidemokraattinen, vihreä ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä yhdessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto on osoitettu hallintovaliokunnalle, joka laatii hallituksen esityksestä mietinnön. Kun hallintovaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi, lakiehdotus etenee mietinnön pohjalta käsittelyyn eduskunnan täysistunnossa.

Lausunto StVL 4/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää